Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 3.186.402
Online: 123
 • Tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố Thanh Hóa từ đầu năm 2023 đến nay

  (Thanhhoa.dcs.vn): Từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế, đạt kết quả tích cực. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 22.576,87 tỷ đồng, bằng 38,9% kế hoạch, tăng 12,6% so với cùng kỳ; một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng khá so với cùng kỳ như: quần áo may sẵn các loại tăng 9,9%; tôm đông lạnh tăng 13,3%; giầy da xuất khẩu tăng 10,2%; phân bón các loại tăng 12,3%...
  01/06/2023 16:30:00
 • Thông báo số liệu GRDP sơ bộ quý I, ước tính quý II và 6 tháng đầu năm 2023

  (Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê và UBND tỉnh, Cục Thống kê tỉnh đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành liên quan rà soát, cập nhật và tổng hợp số liệu phục vụ biên soạn số liệu GRDP sơ bộ quý I, ước tính quý II và 6 tháng đầu năm 2023; căn cứ số liệu do Cục Thống kê tỉnh tổng hợp, cung cấp, Tổng cục Thống kê đã tính toán, biên soạn và thông báo số liệu GRDP sơ bộ quý I, ước tính quý II và 6 tháng đầu năm 2023 tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:
  01/06/2023 16:24:27
 • Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản

  (Thanhhoa.dcs.vn): Ngày 25/5/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện 469/CĐ-TTg về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.
  31/05/2023 17:11:09
 • Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới

  (Thanhhoa.dcs.vn): Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/5/2023 về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài (ĐTNN) trong giai đoạn mới. Theo đó, để khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường thu hút và nâng cao chất lượng, hiệu quả dòng vốn đầu tư nước ngoài phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt và tập trung thực hiện vào các nhiệm vụ sau: (1) Tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 20/8/2019 về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 và Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021- 2030; (2) Chuẩn bị các điều kiện tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư và sản xuất kinh doanh; (3) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài; (4) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư; (5). Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư.
  31/05/2023 16:47:56
 • Đề nghị điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu sử dụng các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm...

  (Thanhhoa.dcs.vn): Theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025; theo đó, tỉnh Thanh Hóa được phân bổ chỉ tiêu sử dụng các loại đất thời kỳ 2021-2030 so với hiện trạng sử dụng đất năm 2020, cụ thể như sau: Đến năm 2030, nhóm đất nông nghiệp giảm 22.142 ha, trong đó đất trồng lúa giảm 17.498 ha (đất chuyên trồng lúa nước giảm 4.875 ha); nhóm đất phi nông nghiệp tăng 31.645 ha, trong đó đất khu công nghiệp tăng 5.005 ha; nhóm đất chưa sử dụng giảm 9.504 ha.
  31/05/2023 16:18:30
 • Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ "Về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và...

  (Thanhhoa.dcs.vn): Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các KCN, khu vực kinh tế trọng điểm: toàn tỉnh đã có 2.169 lao động tại 97 doanh nghiệp được hỗ trợ tiền thuê nhà, với kinh phí khoảng 3,2 tỷ đồng, đạt 100% đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ theo quy định.
  31/05/2023 16:15:27
 • Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương để chi bồi thường giải phóng mặt...

  (Thanhhoa.dcs.vn): Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 387/NQ-HĐND ngày 25/5/2023 về việc điều chỉnh Nghị quyết số 314/NQ-HĐND ngày 27/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương để chi bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng đối với các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý. Theo đó, điều chỉnh giảm tổng mức kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa từ 12.130,268 tỷ đồng xuống còn 10.965,819 tỷ đồng (giảm 1.164,449 tỷ đồng) tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 314/NQ-HĐND ngày 27/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể:
  30/05/2023 15:38:05
 • Tăng cường thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  (Thanhhoa.dcs.vn): Triển khai thực hiện Kết luận số 2350- KL/TU ngày 18/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thu hút đầu tư và tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 7002/UBND-THKH, yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và khu vực, các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
  30/05/2023 15:25:51
 • Ban hành Quy định định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung để xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  (Thanhhoa.dcs.vn): Ngày 26/5/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND về việc quy định định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung để xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2023.
  30/05/2023 15:09:06
 • Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ "Về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và...

  (Thanhhoa.dcs.vn): (1) Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các KCN, khu vực kinh tế trọng điểm: Toàn tỉnh đã có 2.169 lao động tại 97 doanh nghiệp được hỗ trợ tiền thuê nhà, với kinh phí khoảng 3,2 tỷ đồng, đạt 100% đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ theo quy định.
  30/05/2023 15:07:58