Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.118
Online: 0
 • Kết quả thực hiện "Năm đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo" 2023 trên địa bàn tỉnh

  (Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Dân vận Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ "Năm đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo" 2023 trong toàn hệ thống chính trị, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương, đơn vị. Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy và khối Dân vận xã, phường, thị trấn đã tham mưu cho cấp ủy các giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, nhiều nơi có cách tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện sáng tạo, hiệu quả và phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị như các huyện: Triệu Sơn, Đông Sơn, Cẩm Thủy, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Ngọc Lặc, Như Xuân... trong đó nhiều địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, tự tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện phong trào thi đua, tiến hành tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư.
  30/01/2024 15:47:53
 • Kết quả triển khai, thực hiện Kết luận số 862-KL/TU ngày 01/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác dân vận ở...

  (Thanhhoa.dcs.vn): Ngày 01/8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 862-KL/TU về nâng cao chất lượng công tác dân vận ở xã, phường, thị trấn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Đến nay, sau hơn 01 năm triển khai, tổ chức thực hiện, nhận thức, trách nhiệm, vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên về công tác dân vận của hệ thống chính trị đã được nâng lên; qua đó phát huy được vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; công tác dân vận và hoạt động của hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm chỉ đạo và có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, các vấn đề phát sinh trong Nhân dân được giải quyết kịp thời, khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn được củng cố và tăng cường.
  29/01/2024 09:30:37
 • Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Dân vận năm 2024

  (Thanhhoa.dcs.vn): Ngày 30 tháng 12 năm 2023, Ban Dân vận Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 230-KH/BDVTU về công tác Dân vận năm 2024, với các nhiệm vụ trọng tâm sau:
  16/01/2024 16:36:02
 • Hướng dẫn tổng kết công tác dân vận năm 2023 và xây dựng chương trình công tác năm 2024

  (Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Chương trình công tác dân vận năm 2023, Ban Dân vận Tỉnh uỷ vừa ban hành Hướng dẫn số 27-HD/BDVTU ngày 02/11/2023 về tổng kết công tác dân vận năm 2023 và xây dựng chương trình công tác năm 2024.
  15/11/2023 14:31:58
 • Kết quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021- 2023 của Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn

  (Thanhhoa.dcs.vn): Những năm qua, phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn được triển khai, nhân rộng, tập hợp, vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo sự đồng thuận, tin tưởng trong nhân dân, góp phần quan trọng phát huy quyền làm chủ, sự chủ động, tích cực của nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thị xã.
  12/09/2023 13:46:04
 • Kết quả thực hiện công tác dân vận từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay

  (Thanhhoa.dcs.vn): Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã quan tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác dân vận của hệ thống chính trị, đạt được kết quả tích cực.
  10/08/2023 16:07:15
 • Công tác Dân vận tự hào và trách nhiệm trên chặng đường mới

  Ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, hơn lúc nào hết, các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, khát vọng vươn lên, ra sức thi đua, phấn đấu vì sự phát triển phồn vinh của đất nước, vì cuộc sống an toàn, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.
  18/10/2021 15:31:14
 • Hiệu quả chương trình phối hợp công tác dân vận với các ngành và lực lượng vũ trang

  Thực hiện kế hoạch của Ban Dân vận Tỉnh ủy về chương trình phối hợp công tác dân vận với các ngành và lực lượng vũ trang, những năm qua, Ban Dân vận Thành ủy TP Sầm Sơn đã xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình phối hợp với các ngành và lực lượng vũ trang. Thông qua chương trình phối hợp đã nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong việc thực thi nhiệm vụ được giao.
  27/03/2020 22:09:14