Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.450
Online: 0
 • Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về...

  (Thanhhoa.dcs.vn): Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 77-HD/BTGTU ngày 16/10/2023 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024.
  19/10/2023 14:53:13
 • Một số kết quả sau 03 năm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ...

  (Thanhhoa.dcs.vn): Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đạt kết quả tích cực.
  17/04/2023 10:14:20
 • Một số kết quả sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,...

  (Thanhhoa.dcs.vn): Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đạt nhiều kết quả quan trọng. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 03/11/2021 triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Đến nay, 100% đảng bộ, chi bộ các phường, xã, cơ quan hành chính sự nghiệp, các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội; 98% các đảng bộ, chi bộ khối doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.
  06/04/2023 11:19:43
 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Đối ngoại và Đoàn kết quốc tế trong thời kỳ mới

  Ngoại giao Việt Nam trên cơ sở quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và đoàn kết quốc tế, triển khai đồng bộ, sáng tạo hiệu quả cao đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa đa phương hóa quan hệ đối ngoại.
  16/12/2021 16:15:48
 • Thanh Hóa tôn vinh 49 tập thể, 81 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890-19-5-2020), sáng 19-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa long trọng tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII); biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019.
  19/05/2020 20:43:49
 • Cần hiểu đúng về tự phê bình và phê bình theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đặc biệt tới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, thực sự “là đạo đức, là văn minh”, giữ vững vai trò lãnh đạo với sự nghiệp cách mạng, Người nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng phải luôn đề cao “tự phê bình và phê bình”. Trước lúc “đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê-nin và các vị cách mạng đàn anh khác”(1), Người đã để lại bản Di chúc thiêng liêng có ý nghĩa to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, nhất là đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.
  15/04/2020 11:29:12
 • Xây dựng Đảng về đạo đức theo Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Ngày 2-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại, người thầy kính yêu của Đảng, dân tộc và Nhân dân ta đã vĩnh biệt chúng ta. Người đã để lại cho chúng ta một bản Di chúc lịch sử. Đó là tài sản, bảo vật vô giá của dân tộc ta, Nhân dân ta. Nghĩa vụ, trách nhiệm của chúng ta là phải dày công nghiên cứu để thấu hiểu, khai thác, tận tâm, tận lực thực hiện ý nghĩa của từng từ, từng câu trong Di chúc của Người và biến khát vọng, hoài bão, niềm tin của Người thành hiện thực.
  30/03/2020 08:36:49
 • Huyện Yên Định biểu dương, khen thưởng 16 tập thể, 21 cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

  (Baothanhhoa.vn) - Sáng 13-3, Huyện ủy Yên Định đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018.
  14/03/2019 14:52:24
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh giản, kiện toàn bộ máy gắn với sửa đổi phong cách, lề lối làm việc của cán bộ

  Là người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một kho tàng lý luận phong phú về xây dựng Đảng. Trong đó những tư tưởng của Người về tinh giản, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với sửa đổi phong cách, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ có ý nghĩa rất thiết thực, nhất là khi chúng ta đang thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 6 và 7 (khóa XII) hiện nay. Vì vậy, việc khai thác những di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề này, có thể khái quát ở một số nội dung sau:
  10/12/2018 10:58:32