Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.132
Online: 0

GIAI ĐOẠN 1930 – 1954

     Chương I. Thanh Hóa quê hương giàu truyền thống yêu ước và cách mạng

     Chương II. Đảng bộ ra đời, lãnh đạo phong trào cách mạng (1930-1935)

     Chương III. Đảng bộ tổ chức lãnh đạo cao trào dân sinh, dân chủ chống chủ nghĩa phát xít (1936 – 1939)

     Chương IV. Đảng bộ lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 6, 7, 8 của Trung ương Đảng tiến tới khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền về tay nhân dân (1939 - 1945)

     Chương V. Đấu tranh giữ vững chính quyền, khẩn trương xây dựng lực lượng kháng chiến (9/1945 - 12/1946)

     Chương VI. Đảng bộ lãnh đạo toàn dân xây dựng, bảo vệ tỉnh kiểu mẫu – căn cứ, hậu phương kháng chiến cả nước (1947 - 1950)

     Chương VII. Tăng cường tiềm lực hậu phương chi viện tiền tuyến giành thắng lợi quyết định (1950 - 1954)

     Kết luận: Thành tựu lịch sử, bài học kinh nghiệm trong cách mạng dân chủ

GIAI ĐOẠN 1954-1975

      Chương I. Cùng cả nước tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ, khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa, tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa, đấu tranh đòi đối phương thi hành hiệp định Giơnevơ (1954 - 1960)

      Chương II. Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất xây dựng chủ nghĩa xã hội chi viện cách mạng miền nam 1961 – 1965

     Chương III. Chuyển hướng chỉ đạo kinh tế - Văn hóa, giao thông vận tải, đánh thắng chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của giặc Mỹ (1965 - 1968)

     Chương IV. Tăng cường tiềm lực, đánh thắng chiến tranh phá hoại lần thứ hai của giặc Mỹ, góp phần giải phóng miền nam, Thống nhất tổ quốc (1969 – 1975)

     Kết luận: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1954 - 1975

GIAI ĐOẠN 1975 - 2005

     Chương I. Đảng bộ lãnh đạo nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, chống đói nghèo, lạc hậu, góp phần tìm tòi khảo nghiệm con đường đổi mới xây dựng, bảo vệ CNXH (1975 - 1985).

     Chương II. Đảng bộ lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp đổi mới, kiên định con đường đi lên CNXH (1986 - 1995).

     Chương III. Đảng bộ lãnh đạo nhân dân tiến hành công nghiệp hóa – hiện đại hóa (1996 – 2005).

     Phần kết: Những thành tựu và bài học lịch sử.