Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.983.802
Online: 108
 • Tình hình thực hiện Luật Công đoàn 2012 trên địa bàn tỉnh

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo của UBND tỉnh, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Công đoàn năm 2012. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Công đoàn được quan tâm, từ năm 2012 đến nay, 100% Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh và 85% công đoàn cơ sở đã tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Công đoàn năm 2012; 100% cán bộ công đoàn chuyên trách, 73% công nhân lao động và 85% đoàn viên công đoàn được học tập Luật Công đoàn năm 2012.
  03/10/2022 15:55:48
 • Một số kết quả công tác Hội Cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh

  (Thanhhoa.dcs.vn): Từ đầu 2022 năm đến nay, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã tập trung đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động trên các mặt công tác; chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Hội CCB các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
  26/09/2022 15:48:12
 • Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tỉnh

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong quý III/2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tập trung chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên các cấp đảm bảo đúng kế hoạch; đến nay 100% đoàn cấp huyện và tương đương tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã duyệt nội dung, chương trình và nhân sự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027; theo kế hoạch Đại hội sẽ được tiến hành vào các ngày 29 và 30/9/2022.
  23/09/2022 15:27:42
 • Một số kết quả nổi bật công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh

  (Thanhhoa.dcs.vn): Từ đầu năm 2022 đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã biên tập, phát hành 15.900 cuốn Thông tin công tác Mặt trận; biên tập và cấp phát 210.000 tờ rơi tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo vệ môi trường, thực hiện quy chế dân chủ, bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch; cấp phát 90.900 tờ Báo Đại đoàn kết cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang, vùng khó khăn trong tỉnh.
  21/09/2022 16:11:24
 • Tình hình công tác hội và phong trào nông dân

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong quý III năm 2022, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã kết nạp 968 hội viên mới; vận động, hướng dẫn thành lập mới 10 Chi hội nông dân nghề nghiệp và 126 Tổ hội nông dân nghề nghiệp; kiện toàn 20 đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành Hội Nông dân cấp huyện; mở 19 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho 1.628 cán bộ hội các cấp; tổ chức 399 cuộc kiểm tra, giám sát hoạt động công tác hội và phong trào nông dân tại các địa phương trong tỉnh.
  20/09/2022 15:08:51
 • Một số kết quả hoạt động Công đoàn

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong quý III năm 2022, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn tiếp tục đạt những kết quả tích cực.
  20/09/2022 10:21:13
 • Một số kết quả xây dựng đội ngũ trí thức của tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  (Thanhhoa.dcs.vn): Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được nâng lên; đội ngũ trí thức của tỉnh được quan tâm phát triển cả về số lượng và chất lượng, phát huy vai trò và có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
  16/09/2022 15:33:29
 • Kết quả tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp huyện, nhiệm kỳ 2022 - 2027

  (Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương và Thông tri số 03-TTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 theo đúng quy định.
  08/09/2022 08:30:40
 • Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai, thực hiện Kết luận số 610-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng...

  (Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện Kết luận số 610-KL/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khóa XVIII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hoá; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo MTTQ các cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận; tỷ lệ cán bộ MTTQ các cấp tham gia học tập Kết luận đạt 100%, tỷ lệ đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia đạt trên 85%.
  26/08/2022 16:22:20
 • Kết quả hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng 8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tập trung chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đoàn các cấp đảm bảo đúng kế hoạch; đến ngày 15/8/2022, có 35/35 đơn vị cấp huyện và tương đương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ.
  26/08/2022 16:14:15