Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 840.268
Online: 23

Ngày 15/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Quy phạm pháp luật số 16/2020/QĐ-UBND về việc bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh được bố trí theo quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Cụ thể: loại 1 có tối đa 23 người; loại 2 có tối đa 21 người; loại 3 có tối đa 19 người.

Mỗi chức vụ cán bộ cấp xã bố trí 01 người. Riêng cấp xã loại 1, loại 2 được bố trí không quá 02 người giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND. Đối với các xã, phường, thị trấn bố trí cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm 01 chức vụ cán bộ hoặc 01 chức danh công chức khác thì số lượng cán bộ, công chức giảm 01 người. Đối với các xã, thị trấn bố trí Trưởng công an là công an chính quy thì số lượng cán bộ, công chức giảm 01 người. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo quy định này bao gồm cả cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái về cấp xã. Riêng trường hợp luân chuyển về đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thì Phó Chủ tịch UBND do điều động, luân chuyển nằm ngoài số lượng Phó Chủ tịch UBND quy định.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; định kỳ tổng hợp kết qủa thực hiện, báo cáo UBND tỉnh. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan dự toán kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc bố trí cán bộ, công chức cấp xã theo quy định; thực hiện sắp xếp, bảo đảm số lượng cán bộ, công chức cấp xã bằng hoặc thấp hơn số lượng quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2020./.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

https://thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/2020-4-17/Thanh-Hoa-ban-hanh-Quyet-dinh-bo-tri-so-luong-can-x7c8pg.aspx

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.