Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 953.353
Online: 21

(Thanhhoa.dcs.vn): Trong 9 tháng năm 2021, tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn thành phố Thanh Hóa ước đạt 8,4%, bằng 61,9% kế hoạch; trong đó: công nghiệp - xây dựng tăng 10,3%, dịch vụ tăng 5,4%, nông, lâm, thủy sản tăng 2,3%. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 3.338 tỷ đồng, bằng 86,1% kế hoạch, tăng 2,3% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước đạt 25.550 tỷ đồng, bằng 59% kế hoạch, tăng 5,4% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 46.586 tỷ đồng, bằng 71,7% kế hoạch, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Tổng giá trị xuất khẩu đạt 1.298 triệu USD, bằng 74,2% kế hoạch, tăng 21,1% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 27.910 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 2.010,5 tỷ đồng, bằng 69,6% dự toán tỉnh giao, tăng 2,4% so với cùng kỳ, trong đó thu tiền sử dụng đất 1.068,37 tỷ đồng, bằng 64,8% dự toán. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 23.841 tỷ đồng, bằng 74,5% kế hoạch, tăng 7,6% so với cùng kỳ. Thành lập mới 941 doanh nghiệp, bằng 63,15% kế hoạch. Công tác quản lý đô thị được tăng cường, đã tổ chức kiểm tra hoạt động xây dựng 831 trường hợp, ban hành 48 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt 1.338 triệu đồng. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường được chú trọng, đã cấp 11.975 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; cho phép 59 hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 4.788 m2. Công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có chuyển biến tích cực, đã hoàn thành giải phóng mặt băng 36,76ha/58,8 ha, bằng 62,4% kế hoạch...

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)