Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 953.345
Online: 16

(Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng 9 năm 2021, các sở, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh đã tiếp nhận 6.189 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; hồ sơ của kỳ trước chuyển sang là 4.446 hồ sơ.

 Các đơn vị đã giải quyết xong 6.540 hồ sơ trước và đúng hạn (đạt 100%); chờ bổ sung 783 hồ sơ; trả lại hoặc tổ chức, cá nhân xin rút 213 hồ sơ; đang giải quyết 3.098 hồ sơ trong hạn và 01 hồ sơ quá hạn. Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC cho công dân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính công ích 2.239 hồ sơ (trong đó: Tiếp nhận 1.076 hồ sơ; trả kết quả cho công dân 1.163 hồ sơ). Các sở, ban, ngành đã tiếp nhận 2.855 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Trung tâm và giải quyết theo đúng quy định; các đơn vị tiếp nhận nhiều hồ sơ TTHC gồm: Sở Công Thương (1.117 hồ sơ), Sở Tư pháp (679 hồ sơ), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (272 hồ sơ), Sở Y tế (227 hồ sơ), Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (155 hồ sơ), Sở Giao thông vận tải (140 hồ sơ).

Công tác theo dõi trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh được thực hiện thường xuyên, hiệu quả, kịp thời đôn đốc, thông báo, nhắc nhở các sở, ngành, đơn vị giải quyết TTHC theo đúng thời gian quy định. Các cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế hoạt động của Trung tâm, thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Riêng trong tháng 9/2021, Trung tâm đã tiếp nhận 03 phản ánh, kiến nghị của công dân, trong đó phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết, trả lời kịp thời 02 kiến nghị thuộc thẩm quyền; đối với 01 kiến nghị liên quan đến thủ tục đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm đã hướng dẫn công dân gửi phản ánh đến hệ thống "Tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân" của tỉnh để được giải quyết theo quy định.

(Nguyễn Ngọc Hưng - Phòng Tổng hợp, VPTU)