Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.022.911
Online: 23

(Thanhhoa.dcs.vn): Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác cán bộ, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai; nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch được rà soát kỹ, đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định và tính kế thừa liên tục giữa các thế hệ cán bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm, từ năm 2018 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cử 03 đồng chí đi đào tạo trình độ thạc sĩ, cử 04 đồng chí đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị, phối hợp mở lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho 69 đồng chí cán bộ nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 135 đồng chí, đào tạo bồi dưỡng cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh cấp huyện 02 đồng chí, cấp xã 60 đồng chí; các đảng ủy cơ sở đã cử 225 đồng chí đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử 105 lượt cán bộ; điều động, luân chuẩn 47 lượt cán bộ; đánh giá, xếp loại cán bộ diện quản lý là 995 lượt; xử lý kỷ luật 29 đồng chí (bằng hình thức khiển trách 16 đồng chí, cảnh cáo 13 đồng chí), nội dung vi phạm chủ yếu là thiếu tinh thần trách nhiệm, mất đoàn kết nội bộ, làm trái quy định về chính sách xã hội, quản lý kinh tế, đất đai, ngân sách, vi phạm nguyên tắc sinh hoạt Đảng, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, dân số kế hoạch hóa gia đình...

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện công tác cán bộ tại Đảng bộ huyện Thọ Xuân vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, việc thực hiện giới thiệu nhân sự vào quy hoạch có nơi còn chưa khách quan, còn nặng về nhu cầu trước mắt; việc bố trí, lựa chọn cử cán bộ đi đào tạo chuyên môn sâu trên một số ngành, lĩnh vực còn hạn chế; công tác đào tạo chưa thật sự gắn với quy hoạch; việc bồi dưỡng cho đội ngũ cấp ủy cơ sở, bí thư chi bộ, trưởng thôn còn hạn chế, chương trình đào tạo còn nặng về lý luận; một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đúng nội dung, mục đích, yêu cầu của công tác luân chuyển cán bộ, chưa phân biệt rõ giữa luân chuyển cán bộ với điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ...

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)