Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.022.887
Online: 24

(Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 18/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Như Thanh về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ thôn, khu phố trong tình hình mới; trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Thanh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, đạt kết quả quan trọng.

Đến nay, 100% thôn, khu phố trên địa bàn huyện đã thành lập chi bộ đảng; 100% các chi bộ đều đảm bảo sinh hoạt định kỳ theo quy định và xây dựng được quy chế hoạt động của chi ủy; 140/165 chi bộ có chi ủy, chiếm tỷ lệ 84,8%; hằng năm 100% bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; có 137/165 chi bộ kết nạp được đảng viên mới (28 chi bộ không kết nạp được đảng viên mới); có 111 trưởng thôn là đảng viên, chiếm tỷ lệ 67,3%; 11 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, chiếm tỷ lệ 6,7%; có trên 65% chi bộ ban hành nghị quyết theo tháng và theo quý.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng cao; Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công các đồng chí cấp ủy, lãnh đạo các ban, phòng, ngành và các đoàn thể huyện dự sinh hoạt với chi bộ định kỳ 1 lần/quý, thời gian sinh hoạt chi bộ trung bình từ 1,5 đến 2,5 giờ, đảng viên tham dự sinh hoạt bình quân đạt khoảng 85%, số đảng viên vắng mặt chủ yếu thuộc diện miễn sinh hoạt và đi làm ăn xa. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao; đến nay, tổng số chi ủy viên có 463 đồng chí, trong đó trình độ chuyên môn trên trung cấp là 153 đồng chí, trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên là 268 đồng chí. Trong số 165 bí thư chi bộ, có 64 đồng chí có trình độ chuyên môn trên trung cấp, 132 đồng chí có trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác củng cố, xây dựng chi bộ ở thôn, khu phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Nhận thức của một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ còn chưa cao, công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa sâu sát, chưa toàn diện; một số cán bộ được phân công dự sinh hoạt chi bộ chưa thực hiện thường xuyên, thiếu biện pháp giúp chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt; một số đồng chí chi ủy viên, bí thư chi bộ chưa phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, hạn chế về năng lực, đặc biệt là khả năng cụ thể hóa nghị quyết cấp trên để chỉ đạo tổ chức thực hiện...

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)