Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.022.837
Online: 10

(Thanhhoa.dcs.vn): Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 18219/UBND-KTTC về thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn. Công văn nêu rõ:

Trong thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn đã được tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt; Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND thị xã Nghi Sơn đã phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ chủ đầu tư các dự án, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị tháo gỡ kịp thời, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, khơi thông nguồn vốn đầu tư công và đầu tư của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhiều dự án vẫn gặp khó khăn, vướng mắc, chậm được tháo gỡ do khối lượng công việc lớn, trong khi lực lượng làm công tác giải phóng mặt bằng còn thiếu về số lượng và chưa đồng đều về chất lượng; việc giải quyết vướng mắc, tồn đọng chưa dứt điểm, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, môi trường đầu tư của tỉnh nói chung và Kkhu kinh tế Nghi Sơn nói riêng.

Để tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đầu tư của doanh nghiệp tại các dự án trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Nghi Sơn, căn cứ tiến độ dự án và các điều kiện để giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật, thực hiện ký cam kết với Chủ đầu tư về tiến độ giải phóng mặt bằng đối với từng dự án, ưu tiên thời gian, nhân lực làm công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh; trong đó nêu rõ thông tin dự án, mốc thời gian hoàn thành từng công việc cụ thể, trách nhiệm của các bên… Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc UBND thị xã Nghi Sơn hoặc chủ đầu tư việc thực hiện trách nhiệm trong Bản cam kết tiến độ giải phóng mặt bằng, định kỳ vào ngày cuối tháng, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

UBND thị xã Nghi Sơn chủ trì, căn cứ quy định của pháp luật, trên cơ sở cam kết tiến độ giải phóng mặt bằng đã ký với Chủ đầu tư dự án, tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân nguồn vốn giải phóng mặt bằng tại các dự án theo đúng kế hoạch và yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, căn cứ quy định của pháp luật, có trách nhiệm hướng dẫn, tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn, đảm bảo hoàn thành công việc trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của UBND thị xã Nghi Sơn; kịp thời báo cáo những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh./.