Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.022.862
Online: 22

(Thanhhoa.dcs.vn): Tháng 11/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục kiểm tra rà soát, đánh giá thực trạng và tình hình vi phạm pháp luật về đất đai đối với các công trình đã xây dựng trên đất sản xuất nông nghiệp; trình UBND tỉnh chấp thuận nhận chuyển nhượng, góp vốn, thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư 09 hồ sơ (diện tích 62.157m2); ký 12 hợp đồng thuê đất theo quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh; ban hành 60 văn bản phối hợp, hướng dẫn giải quyết vướng mắc về chế độ, chính sách đất đai.

Tiến hành đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính khu vực đất nông nghiệp do thực hiện dồn điền, đổi thửa trên địa bàn 06 xã của huyện Nông Cống; trích lục bản đồ, trích đo địa chính 7.914 thửa đất (diện tích 757,7ha); đăng ký biến động đất đai 2.385 hồ sơ. Thẩm định phương án giá đất 04 dự án với tổng số tiền hơn 424.238 triệu đồng; thẩm định phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng 05 dự án với số tiền 1.983 triệu đồng.

Đã thẩm định, trình UBND tỉnh cấp 16 giấy phép khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước; tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho 03 đơn vị với số tiền phải nộp trong năm 2021 là 593 triệu đồng. Tiến hành kiểm tra việc khắc phục các tồn tại của các cơ sở sản xuất chế biến giấy trên địa bàn tỉnh, qua đó xác nhận cho 01 cơ sở (Công ty CP sản xuất thương mại Đồng Tâm TH) đã khắc phục xong các tồn tại; tiếp nhận, giải quyết 05/06 đơn kiến nghị phản ánh của tổ chức, cá nhân về vấn đề môi trường, chuyển 01 đơn còn lại đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết; kiến nghị UBND tỉnh xử lý hành chính 01 cơ sở vi phạm trong lĩnh vực môi trường với số tiền 07 triệu đồng. Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải nguy hại cho 03 đơn vị phát sinh chất thải nguy hại; tổ chức 07 Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và đề án cải tạo phục hồi môi trường, đề án cải tạo môi trường; đôn đốc 04 đơn vị khai thác khoáng sản ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường với số tiền 234 triệu đồng; thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của 16 đơn vị với số tiền trên 3,3 tỷ đồng.

Báo cáo UBND tỉnh tạm thời chưa khoanh định 13/14 mỏ đá trên địa bàn các huyện Đông Sơn, Triệu Sơn, Nông Cống vào vùng bảo vệ di tích lịch sử Thành Hoàng Nghiêu - Căn cứ Nguyễn Chích, đồng thời có văn bản chấp thuận chủ trương lộ trình dừng khai thác và đóng cửa các mỏ đá xung quanh khu vực di tích. Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành 08 quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản; cấp 05 giấy phép khai thác và 01 giấy phép thăm dò khoáng sản. Kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn và các huyện Vĩnh Lộc, Nông Cống, Thiệu Hóa, Hà Trung theo phản ánh của cơ quan báo chí; tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho 07 đơn vị với số tiền phải nộp trong năm 2021 là 1,7 tỷ đồng.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)