Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.022.864
Online: 24

(Thanhhoa.dcs.vn): UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND về tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao. Theo đó, Quy định này quy định về nguyên tắc thực hiện, thẩm quyền công nhận, điều kiện công nhận, tiêu chí, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao trên địa bàn tỉnh.

Về nguyên tắc thực hiện, Quy định nêu rõ phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, tránh hình thức và đúng trình tự, thủ tục quy định; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thẩm tra, thẩm định trình công nhận xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao.

Về tiêu chí xã an toàn thực phẩm nâng cao, gồm 05 tiêu chí: (1) Chỉ đạo, điều hành; (2) Tuyên truyền, tập huấn nâng cao kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm; (3) Quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và sản phẩm thực phẩm; (4) Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; (5) Giám sát và phòng chống ngộ độc thực phẩm. Xã được công nhận xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao phải đáp ứng đủ các điều kiện đã được công nhận xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm và các tiêu chí xã an toàn thực phẩm phải được duy trì liên tục, đầy đủ theo quy định; có đăng ký xây dựng thực hiện xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao và được UBND huyện, thị xã, thành phố đưa vào kế hoạch thực hiện; có 100% tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao được đánh giá “Đạt” theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao. Văn phòng điều phối tỉnh có trách nhiệm chủ trì tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định, công nhận xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao; xây dựng lịch trình và mời các thành viên Tổ thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ và đánh giá thực tế mức độ đạt đối với từng tiêu chí xã an toàn thực phẩm nâng cao của từng xã theo đề nghị của UBND các huyện; tổng hợp và hoàn thiện thủ tục thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao; tổ chức hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng tiêu chí xã an toàn thực phẩm nâng cao liên quan đến chức năng nhiệm vụ được giao; đồng thời, hướng dẫn thực hiện tiêu chí tuyên truyền, tập huấn nâng cao kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm; tổng hợp kết quả thực hiện chỉ tiêu xây dựng xã an toàn thực phẩm nâng cao của từng địa phương, báo cáo UBND tỉnh theo quy định...

Các sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, UBND các xã trong việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng xã an toàn thực phẩm nâng cao liên quan đến lĩnh vực, chức năng nhiệm vụ được giao; lồng ghép các chương trình, dự án để ưu tiên hỗ trợ các xã có đăng ký xây dựng xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao; cử cán bộ, công chức có trình độ, năng lực chuyên môn tham gia là thành viên Tổ thẩm định; hằng năm, phối hợp với Văn phòng điều phối tỉnh kiểm tra, giám sát việc duy trì các tiêu chí xã an toàn thực phẩm, các tiêu chí xã an toàn thực phẩm nâng cao (sau khi đã được công nhận) theo lĩnh vực, chức năng nhiệm vụ được giao; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định…