Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.100
Online: 0

(Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 03/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4321/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp của tỉnh trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 do đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, gồm 16 thành viên, Sở Công Thương là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước chi thường xuyên hằng năm của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Đồng thời, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 17202/UBND-THKH về triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; theo đó yêu cầu giám đốc các sở, trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; đồng thời chủ động kiểm tra, nắm chắc tình hình hoạt động của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết các nội dung liên quan đến lĩnh vực, địa bàn được giao theo dõi, quản lý để phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp với nguyên tắc “Sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất”; hướng dẫn xây dựng và có ý kiến về phương án sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; chủ động tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh an toàn, hiệu quả….

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)