Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.022.848
Online: 8

(Thanhhoa.dcs.vn): Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 4347/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa thành Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hoá.

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hoá, gồm 13 thành viên do đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, làm Trưởng Ban Chỉ đạo; các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, gồm các đồng chí: Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Ủy viên Ban Chỉ đạo bao gồm đại diện lãnh đạo các sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hoá có nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh.

2. Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh:

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

- Điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án quan trọng có tính chất liên ngành về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

- Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về chuyển đổi số; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

3. Đảm nhiệm chức năng Ban Chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

5. Làm đầu mối liên hệ với Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số.

Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban thường trực sử dụng con dấu của UBND tỉnh, các thành viên khác sử dụng con dấu của cơ quan mình.

Thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông do Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Tổ trưởng và có Tổ phó gồm Phó Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng. Tổ công tác gồm đại diện lãnh đạo cấp phòng của các sở, ngành, cơ quan, gồm: Công an, Văn phòng UBND tỉnh, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo và chuyên gia Viễn thông Thanh Hóa, Viettel Thanh Hóa, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa. Trong trường hợp cần thiết, Tổ công tác giúp việc mời thêm các chuyên gia tư vấn trong và ngoài tỉnh để thực hiện nhiệm vụ được giao. Sở Thông tin và Truyền thông làm nhiệm vụ Thường trực của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trình Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác, lãnh đạo Tổ công tác, Kế hoạch hoạt động và Quy chế hoạt động của Tổ công tác. Các thành viên của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác làm việc theo cơ chế kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Sở Thông tin và Truyền thông và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.