Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.440
Online: 43

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an Nhân dân giai đoạn 2021-2027”.

 (Ảnh minh họa)

Mục đích, yêu cầu của Đề án là triển khai đồng bộ các biện pháp, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho các đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật của Đề án; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, phấn đấu đến năm 2027 đạt được các mục tiêu của Đề án.

Thực hiện đúng quan điểm, mục tiêu, phạm vi, đối tượng, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án, sát với yêu cầu của công tác vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an Nhân dân, bảo đảm phù hợp với tính chất đặc thù của các nhóm đối tượng, tình hình thực tiễn tại các địa bàn, lĩnh vực.

Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò chủ động, tích cực của các chủ thể được giao nhiệm vụ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội; các nội dung đề ra phải bảo đảm tính khả thi để Đề án được thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả, thiết thực; chú trọng lồng ghép, kết hợp với các chương trình, đề án có liên quan để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả.

Mục tiêu của Đề án, phấn đấu 100% quy định của pháp luật về an ninh - trật tự liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của công dân được thông tin kịp thời đến quần chúng Nhân dân bằng hình thức phù hợp (trừ những quy định thuộc bí mật nhà nước), đưa pháp luật về an ninh - trật tự vào cuộc sống, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

Bảo đảm từ 90% đến 100% đối tượng đặc thù ở cơ sở thuộc phạm vi quản lý, giáo dục của lực lượng Công an Nhân dân được phổ biến các quy định pháp luật có liên quan đến quá trình giáo dục, cải tạo, quản lý đối tượng. Hằng năm, Công an tỉnh lựa chọn, xây dựng ít nhất 1 mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

Định kỳ hằng năm tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan đến an ninh - trật tự cho chủ thể thực hiện Đề án.

Đẩy mạnh xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ tự nguyện từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật, vừa phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở, vừa bảo đảm yêu cầu công tác vận động quần chúng của lực lượng Công an Nhân dân.

Phấn đấu 90% Công an xã, phường, thị trấn ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật bằng các hình thức phù hợp với yêu cầu công tác công an trên địa bàn và theo quy định của pháp luật.

Phạm vi Đề án được triển khai thực hiện từ năm 2021 đến hết năm 2027 tại thôn, làng, bản, tổ dân phố, khu phố, khối phố và cộng đồng dân cư khác, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại các khu công nghiệp, các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ... do Bộ Công an quản lý. Trong đó, ưu tiên thực hiện tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh - trật tự.

Chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án là lãnh đạo cơ quan Công an các cấp, cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân được phân công thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác bảo đảm an ninh - trật tự, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa bàn cơ sở và Công an xã, phường, thị trấn.

Đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật của Đề án là quần chúng Nhân dân; các đối tượng đặc thù thuộc phạm vi quản lý của lực lượng Công an Nhân dân; các cơ quan, tổ chức, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp tại địa bàn cơ sở.

(Nguồn:baothanhhoa.vn)