Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.373.872
Online: 28

(Thanhhoa.dcs.vn): Quan Hóa là huyện miền núi, tỷ lệ đồng bào dân tộc Thái và dân tộc Mường chiếm trên 90% dân số, nên việc giữ gìn và phát huy nhà sàn truyền thống và văn hóa nhà sàn là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cần thiết. Qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HU, ngày 31/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về giữ gìn, phát huy nhà sàn truyền thống và văn hóa nhà sàn của đồng bào Thái và đồng bào Mường, cơ bản đã tạo sự chuyển biến về nhận thức của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện trong việc bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, việc đưa Nghị quyết số 12-NQ/HU đi vào cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, hầu như các chỉ tiêu đề ra đến năm 2020 đều không đạt như: Chưa nghiên cứu, biên soạn tư liệu về sự biến đổi của nhà sàn; chưa xây dựng dựng được bộ tiêu chí đánh giá chất lượng nhà sàn; chưa tranh thủ được các nguồn kinh phí hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước, nguồn tiết kiệm của địa phương cũng như các nguồn huy động hợp pháp khác; chưa hoàn thành việc xây dựng nhà sàn truyền thống tại các điểm, mới chỉ được 01 nhà sàn tại khu Trung tâm hội nghị huyện Quan Hóa.

Hằng năm, số hộ bỏ nhà sàn làm nhà xây vẫn còn tương đối lớn, số hộ làm mới hoặc phục dựng, tu bổ lại nhà sàn rất ít. Cụ thể, từ năm 2018 đến năm 2020, trên địa bàn huyện Quan Hóa giảm từ 6.951 nhà sàn xuống còn 6.398 nhà sàn (giảm 553 nhà sàn); tỷ lệ hộ dân tộc Thái, dân tộc Mường ở nhà sàn cũng giảm từ 71,93% xuống còn 65,87% (giảm 6,06%); tổng số hộ bỏ nhà sàn làm nhà xây là 2.282 nhà, tổng số hộ làm nhà sàn mới là 572 nhà, chỉ bằng 25% số hộ bỏ nhà sàn làm nhà xây; tổng số hộ phục dựng, tu bổ lại nhà sàn là 174 nhà. Tuy số hộ bỏ nhà sàn làm nhà xây hằng năm có giảm, từ 822 hộ năm 2018 còn 613 hộ năm 2020, nhưng số hộ làm nhà sàn mới hàng năm cũng giảm từ 230 nhà năm 2018 xuồng chỉ còn 130 nhà năm 2020. Thực trạng trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân chủ quan là do cấp ủy, chính quyền các cấp chưa có biện pháp tác động cụ thể đến các hộ dân, chưa có cơ chế hỗ trợ trong việc giữ gìn, phát huy nhà sàn truyền thống; chưa xây dựng được quy hoạch các bản văn hóa, xây dựng nông thôn mới gắn với việc giữ gìn, phát huy nhà sàn truyền thống và văn hóa nhà sàn của đồng bào dân tộc, gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng trên địa bàn; chủ yếu các hộ thực hiện theo ý thức chủ quan, theo khả năng tài chính và theo nhu cầu sinh hoạt,...

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)