Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.745.765
Online: 38

(Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết; kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử cấp tỉnh gồm 17 thành viên, do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương nghiêm túc tổ chức thực hiện. Kết quả thực hiện như sau:

Đến hết tháng 6/2021, tỉnh đã hoàn thành 19/22 chỉ tiêu đề ra, nổi bật là: Xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh phù hợp với khung kiến trúc Chính quyền điện tử Việt Nam; Triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh để kết nối, liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh; 100% các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã triển khai hệ thống “Một cửa liên thông” để cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp; Cổng Dịch vụ công của tỉnh đã thực hiện kết nối liên thông Cổng Dịch vụ công Quốc gia và phần mềm một cửa của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trao đổi liên thông dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp; Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công mức độ 4 đạt 32%, vượt chỉ tiêu đề ra; 100% thủ tục hành chính về doanh nghiệp đã được thực hiện ở mức độ 3 và mức độ 4, vượt chỉ tiêu kế hoạch; Tỷ lệ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh tương ứng đối với mức độ 3 và mức độ 4 đạt 96,30% và 71.63%, UBND cấp huyện đạt 98,03% và 45,59%, vượt chỉ tiêu đề ra; Từ tháng 10/2020 đến nay 100% hồ sơ công việc từ cấp tỉnh đến cấp xã được thực hiện qua môi trường mạng; thực hiện tích hợp giữa phần mềm Một cửa điện tử với phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, đảm bảo việc ký số trên các hồ sơ Thủ tục hành chính, đồng thời triển khai giải pháp ký số trên các thiết bị di động; Đưa vào sử dụng hệ thống Hội nghị trực tuyến, phòng họp trực tuyến tại 356 điểm cầu, gồm: 32 điểm cầu các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện, 8 điểm cầu cơ quan đảng, 316 điểm cầu tại UBND cấp xã thuộc 14 huyện.

Hiện nay, còn 03/22 chỉ tiêu chưa hoàn thành (gồm: (1) Số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống thông tin Chính quyền điện tử; (2) Cung cấp các dịch vụ công cấp tỉnh, huyện, xã ở mức độ 3; (3) Rút ngắn thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, văn phòng điện tử. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp với các bộ, ngành Trung ương triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, đảm bảo sớm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.  

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)