Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.022.883
Online: 28

(Thanhhoa.dcs.vn):Trong những năm qua, tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều cơ chế, chính sách phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tập thể, các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, số lượng HTX tăng theo từng năm, ngành nghề hoạt động ngày càng đa dạng; chất lượng sản phẩm, dịch vụ được cải thiện, đóng góp ngày càng lớn cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kết quả nổi bật như sau:

Các chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; tạo điều kiện tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội: Nguồn kinh phí Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ năm 2010 đến nay đã hỗ trợ cho 74 HTX đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng với tổng nguồn vốn 199,55 tỷ đồng; giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đã triển khai xây dựng 06 mô hình HTX phát triển sản xuất, bao tiêu sản phẩm theo chuỗi giá trị và các sản phẩm đặc trưng của địa phương gắn với mô hình mỗi xã một sản phẩm, tổng kinh phí thực hiện 3,3 tỷ đồng. Hỗ trợ 15 HTX theo Đề án phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp giai đoạn 2015-2020 và các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, với tổng kinh phí 7,5 tỷ đồng. UBND tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích sản xuất, hỗ trợ kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất như phát triển giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, hạ tầng nuôi trồng thủy sản, khuyến khích đầu tư xây dựng các chợ...

Chính sách tiếp cận vốn, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX: Giai đoạn 2016-2020, bình quân mỗi năm doanh số cho vay đối với khu vực kinh tế tập thể, HTX đạt 91,579 tỷ đồng, bình quân 31 lượt HTX được vay vốn mỗi năm. Quỹ hỗ trợ phát triển HTX được thành lập năm 2018, đến ngày 31/12/2020 tổng nguồn vốn của Quỹ là 20,75 tỷ đồng; tổng doanh số cho vay đến nay là 27,5 tỷ đồng cho 75 lượt HTX và 8 thành viên HTX vay vốn để đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ, đào tạo nghề: Tập trung hỗ trợ các HTX triển khai các đề tài, dự án khoa học - công nghệ cấp tỉnh như: Sản xuất giống lúa có năng suất cao; du nhập, tuyển chọn các giống tốt của một số loại cây trồng; hỗ trợ phát triển hệ thống nhà lưới, nhà kính phục vụ sản xuất các loại nông sản chất lượng cao; ứng dụng công nghệ lai tạo giống có năng suất, chất lượng cao trong chăn nuôi... Hỗ trợ thí điểm mô hình chuỗi cung ứng, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho 03 HTX với kinh phí 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ đào tạo nghề cho 1.950 lao động của 16 HTX với kinh phí gần 1,4 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí mua máy móc, thiết bị cho 04 HTX với kinh phí 550 triệu đồng; đào tạo nghề thủ công mỹ nghệ như tranh thêu nghệ thuật, đá trang sức, cơ khí, mây giang xiên, thảm dừa.... cho 11.934 lao động tại 77 HTX, tổ hợp tác.

Một số chính sách khác hỗ trợ hiệu quả cho kinh tế tập thể, HTX phát triển như: Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; chính sách đất đai; chính sách hỗ trợ thành lập mới HTX… Theo đó, trong giai đoạn 2003-2020 đã đào tạo, bồi dưỡng trên 11.400 lượt cán bộ quản lý và thành viên HTX về cập nhật các chính sách pháp luật, nâng cao năng lực quản trị, điều hành HTX; thực hiện thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học về làm việc có thời hạn tại 05 HTX nông nghiệp; hỗ trợ xây dựng 25 mô hình với các hạng mục đầu tư về cơ giới hóa, phát triển kết cấu hạ tầng, tổng vốn thực hiện trên 23 tỷ đồng; khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện liên kết với HTX để tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu như: bí đao, các sản phẩm ớt, ngô, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng mây tre đan,…

Tuy nhiên, việc thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: Một số chính sách hỗ trợ được ban hành, nhưng chưa đồng bộ, thiếu nguồn lực để triển khai; chưa có nhiều chính sách hỗ trợ đối với các HTX phi nông nghiệp; năng lực quản trị, điều hành, quản lý tài chính, kế toán tại một số HTX còn hạn chế; tỷ lệ HTX được thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh; vẫn còn một số HTX khó tiếp cận các nguồn vốn vay; một số HTX sử dụng không hiệu quả nguồn vốn vay, sử dụng sai mục đích, nợ quá hạn kéo dài, có tâm lý ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước…

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)