Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.022.908
Online: 20

(Thanhhoa.dcs.vn): UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3249/QĐ-UBND về việc phê duyệt đối tượng và kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 233/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, đợt 2 năm 2021.

 Đối tượng được hỗ trợ là cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách, chủ tịch hội đặc thù ở cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do bố trí, sắp xếp theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ; chính sách hỗ trợ đối với công chức là Trưởng Công an xã, thị trấn và người hoạt động không chuyên trách là Phó trưởng công an xã, thị trấn dôi dư do bố trí công an chính quy về xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Không áp dụng chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 181/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh. Thời gian và mức hỗ trợ được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Tổng số đối tượng thuộc diện hỗ trợ đợt này là 3.337 người; tổng kinh phí hỗ trợ là 18.742 triệu đồng, từ nguồn dự chi chế độ năm 2020 chuyển sang theo Quyết định số 2765/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh; nguồn cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục thông báo bổ sung có mục tiêu kinh phí năm 2021 cho các địa phương và hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc chi trả cho đối tượng theo quy định hiện hành. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành có liên quan giám sát việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách; đôn đốc tổng hợp báo cáo theo quy định. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thực hiện chi trả đúng đối tượng, nội dung và thanh quyết toán theo thực tế, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)