Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 918.108
Online: 29

Thực hiện Công văn số 1985/TM-QL ngày 11/8/2021 của Bộ Tham mưu Quân khu 4 về việc thông báo dự kiến chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022; trên cơ sở kết quả tuyển quân năm 2021 và số lượng công dân trong độ tuổi nhập ngũ năm 2022 của địa phương, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh vừa ban hành văn bản tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 của tỉnh.

Theo đó, năm 2022 dự kiến chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội của tỉnh là 3.550 chỉ tiêu (tăng 50 chỉ tiêu so với năm 2021), trong đó: Thành phố Thanh Hóa 155 chỉ tiêu, thành phố Sầm Sơn 75 chỉ tiêu, thị xã Bỉm Sơn 35 chỉ tiêu, thị xã Nghi Sơn 190 chỉ tiêu; các huyện Hoằng Hóa 210 chỉ tiêu, Thọ Xuân 210 chỉ tiêu, Thạch Thành 210 chỉ tiêu, Triệu Sơn 190 chỉ tiêu, Nông Cống 190 chỉ tiêu, Yên Định 190 chỉ tiêu, Thiệu Hóa 175 chỉ tiêu, Quảng Xương 170 chỉ tiêu, Nga Sơn 150 chỉ tiêu, Hậu Lộc 150 chỉ tiêu, Ngọc Lặc 150 chỉ tiêu, Cẩm Thủy 150 chỉ tiêu, Bá Thước 150 chỉ tiêu, Hà Trung 120 chỉ tiêu, Vĩnh Lộc 105 chỉ tiêu, Thường Xuân 90 chỉ tiêu, Lang Chánh 80 chỉ tiêu, Như Thanh 75 chỉ tiêu, Như Xuân 75 chỉ tiêu, Quan Hóa 70 chỉ tiêu, Đông Sơn 65 chỉ tiêu, Quan Sơn 65 chỉ tiêu, Mường Lát 55 chỉ tiêu.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp theo quy định; thực hiện tốt việc phân loại, lập danh sách công dân trong diện sẵn sàng nhập ngũ, đảm bảo đủ chỉ tiêu nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và đơn vị công an, có số lượng dự phòng hợp lý; tổ chức khám sức khỏe xong trước ngày 10/12/2021.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)