Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.786
Online: 37

(Thanhhoa.dcs.vn): Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 1068-CV/BTGTU gửi Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh, Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; MTTQ và các đoàn thế cấp tỉnh đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo đó, tập trung tăng cường thông tin, phổ biến kịp thời, sâu rộng về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, cán bộ, công chức trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, đề cao vai trò giám sát của MTTQ, các đoàn thế chính trị - xã hội, sự tham gia tích cực của Nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tích cực tham gia, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cảnh báo những phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm tham nhũng, tiêu cực để đề cao cảnh giác và ngăn ngừa vi phạm về tham nhũng, tiêu cực.

Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy; MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh tham mưu cho thường trực cấp ủy, thủ trưởng đơn vị tổ chức quán triệt, chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; chú trọng việc tuyên truyền, giáo dục, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chỉ đạo khắc phục tình trạng sợ sai, không dám làm, làm việc cầm chừng, "phòng thủ" trong một bộ phận cán bộ, công chức nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục duy trì hiệu quả chuyên mục “Phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí” tăng thời lượng tin, bài, phóng sự tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát động, khích lệ cán bộ, phóng viên tích cực tham gia viết bài tham dự Giải báo chí toàn quốc về Phòng chống, tham nhũng, tiêu cực do Trung ương tổ chức phát động hàng năm; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình ký kết phối hợp công tác tuyên truyền phòng chống tham nhũng, tiêu cực giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy - Công an tỉnh - Sở Tư pháp - Thanh tra - Sở Thông tin và Truyền thông - Báo Thanh Hóa - Đài Phát thanh và Truyền hình

(Lê Nguyễn Trọng Xuân - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)