Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.809
Online: 45

(Thanhhoa.dcs.vn): Thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (2013), đạt kết quả quan trọng. Hằng năm, căn cứ Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Chính phủ ban hành, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của địa phương và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. Các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thường xuyên cập nhật, công khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các bảng tin nội bộ của các ngành, địa phương và trên các ấn phẩm báo chí.

Chính quyền các cấp, các sở, ngành cấp tỉnh đã cơ cấu lại ngân sách nhà nước, thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, giảm tối đa kinh phí hội nghị, kinh phí đi công tác trong nước và ngoài nước, ưu tiên dành nguồn lực cho đầu tư phát triển và thực hiện các chính sách an sinh xã hội; tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước theo hướng tinh gọn, ban hành các quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức; tăng cường tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tăng cường. Từ năm 2016 đến năm 2021, các cấp, các ngành, các địa phương đã tổ chức 630 cuộc thanh tra tại 871 đơn vị; trong đó có 36 cuộc thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do UBND cấp huyện tổ chức; 594 cuộc thanh tra có liên quan đến nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (do UBND cấp huyện tổ chức 403 cuộc; các sở, ngành tổ chức 191 cuộc). Ban hành 753 kết luận thanh tra (trong đó UBND cấp huyện ban hành 539 kết luận; các sở, ngành ban hành 214 kết luận). Tổng giá trị tài sản và tiền vi phạm là 17,939 tỷ đồng và 352.432 m2 đất; trong đó thu hồi về ngân sách nhà nước 7,985 tỷ đồng và 33.221 m2 đất; xử lý khác về kinh tế quy thành tiền là 9,954 tỷ đồng và 319.211m2 đất; xử lý vi phạm hành chính 223 tổ chức và 223 cá nhân.

Tuy nhiên, việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Một số sở, ngành, địa phương chậm ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; một số cơ quan, đơn vị chưa triển khai đầy đủ các nội dung của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định; một số dự án được phê duyệt và thực hiện mua sắm trang thiết bị làm việc vượt tiêu chuẩn, định mức quy định; còn tình trạng chi vượt định mức, ngoài định mức và không có trong dự toán được phê duyệt;…

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)