Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.461
Online: 0

(Thanhhoa.dcs.vn): Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo của UBND tỉnh, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Công đoàn năm 2012. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Công đoàn được quan tâm, từ năm 2012 đến nay, 100% Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh và 85% công đoàn cơ sở đã tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Công đoàn năm 2012; 100% cán bộ công đoàn chuyên trách, 73% công nhân lao động và 85% đoàn viên công đoàn được học tập Luật Công đoàn năm 2012.

Các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức tư vấn pháp luật trực tiếp tại khu nhà trọ 430 buổi, tư vấn pháp luật lưu động 358 buổi cho 186.327 lượt công nhân lao động; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh 1.830 buổi ở 86 doanh nghiệp cho 12.300 công nhân lao động; biên soạn, in và cấp phát gần 453.723 tờ gấp, 43.500 sổ tay, 3.303 bộ tài liệu tuyên truyền về pháp luật Công đoàn…

Công tác xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa Công đoàn với chính quyền và cơ quan chuyên môn cùng cấp được chú trọng; đến nay, 100% Liên đoàn Lao động cấp huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở trực thuộc, Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và 85% số Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài Nhà nước đã xây dựng quy chế phối hợp công tác. Việc thực hiện quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn được thực hiện nghiêm túc, từ năm 2013 đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thành lập được 657 công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước, nâng tổng số công đoàn cơ sở trong tỉnh lên 3.684 công đoàn cơ sở; kết nạp mới 170.302 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên do Liên đoàn Lao động tỉnh quản lý lên 302.345 người.

Việc thực hiện quyền đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được tăng cường, từ năm 2012 đến nay các cấp Công đoàn trong tỉnh tham gia với các cơ quan quản lý nhà nước giải quyết 50 vụ ngừng việc tập thể (chủ yếu liên quan đến các vấn đề nợ bảo hiểm xã hội, nợ lương, trả lương chậm theo hợp đồng lao động, các khoản phúc lợi khác…). Việc thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội cơ bản được đảm bảo, bình quân hằng năm có 98% số cơ quan, đơn vị thực hiện hội nghị cán bộ, công chức; có 67,5% số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động; chất lượng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước được nâng cao; đến nay, có 505/719 Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ký kết được thỏa ước lao động tập thể, đạt tỷ lệ 70,2%. Công tác thi đua - khen thưởng có nhiều chuyển biến, từ năm 2013 đến nay, cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động toàn tỉnh đã có 34.398 đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng trong nhiều lĩnh vực. Việc thực hiện quyền tham gia giám sát, phản biện xã hội được quan tâm, từ năm 2013 đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã phối hợp, tham gia thực hiện 1.025 cuộc giám sát, phản biện xã hội.

Tuy nhiên, việc thực hiện Luật Công đoàn 2012 trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế như: nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến Luật Công đoàn năm 2012 tại một số địa phương, đơn vị còn mang tính hình thức; vẫn còn một số cán bộ, đoàn viên, kể cả cán bộ công đoàn, cán bộ quản lý chưa nắm rõ các quy định của Luật Công đoàn năm 2012; một số đơn vị xây dựng Quy chế phối hợp công tác chuyên môn và công đoàn còn hình thức, nhiều nội dung không được thực hiện, chưa quan tâm đến tổ chức kiểm điểm, đánh giá thực hiện quy chế; vai trò tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, đoàn viên của tổ chức Công đoàn có lúc, có việc chưa chủ động, còn mờ nhạt, hiệu quả thấp…

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)