Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.890
Online: 57

(Thanhhoa.dcs.vn): Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2022) và 23 năm Ngày Dân vận của cả nước (15/10/1999 - 15/10/2022); đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh có bài viết: “Tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận, góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc”. Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy Thanh Hóa xin giới thiệu bài viết của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Công tác dân vận là công tác cơ bản và hết sức quan trọng của Đảng, nhân tố quan trọng không ngừng củng cố và bồi đắp mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”[1]; trong suốt quá trình lãnh đạo phong trào cách mạng, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm lãnh đạo làm tốt công tác dân vận, góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong những năm gần đây, công tác dân vận của tỉnh tiếp tục có bước phát triển. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chủ trương lãnh đạo công tác dân vận, nổi bật là: Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30/12/2015 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa và Kết luận số 610-KL/TU ngày 20/9/2021 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU; Quyết định số 2543-QĐ/TU ngày 17/9/2018 về ban hành Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 763-QĐ/TU ngày 15/10/2021 về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Kết luận số 684-KL/TU ngày 27/8/2021 về tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc Mông tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025; Kết luận số 862-KL/TU ngày 01/8/2022 về nâng cao chất lượng công tác dân vận ở xã, phường, thị trấn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030;... Chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo; nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo vệ đường biên, cột mốc...

Các cấp ủy đảng đã thường xuyên duy trì mối quan hệ tốt với các tổ chức, chức sắc, chức việc tôn giáo; tạo điều kiện để các tôn giáo tổ chức các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo theo đúng hiến chương, điều lệ và quy định của pháp luật. Nhân các ngày lễ trọng của các tôn giáo, như: Lễ Phật đản, Lễ thiên chúa giáng sinh và dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đều tổ chức gặp mặt, động viên các chức sắc, chức việc các tôn giáo và đồng bào có đạo chung tay cùng cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Định kỳ hàng năm, Ban Dân vận, MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức các Hội nghị biểu dương “người tốt, việc tốt” trong đồng bào tôn giáo. Nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động, như: “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Xây dựng xứ đạo bình yên - Gia đình văn hóa”, “Chùa cảnh tinh tiến”,… và các hoạt động nhân đạo, từ thiện được đẩy mạnh. Toàn tỉnh đã xây dựng được 16 mô hình “Xứ đạo bình yên - Gia đình văn hóa”, 73 mô hình “Chùa cảnh tinh tiến”. Đặc biệt, từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông, trong đó chủ yếu là đồng bào Công giáo. Đến nay, đã cấp đất ở cho 68 hộ, hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho 53 hộ; đang tiếp tục chỉ đạo phấn đấu đến hết năm 2023 sẽ hoàn thành việc bố trí đất ở và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào đang sinh sống trên sông lên bờ định cư.

 Bên cạnh đó, công tác dân vận chính quyền có chuyển biến tích cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã đổi mới và tăng cường lãnh đạo đối với các cơ quan hành chính Nhà nước về tổ chức thực hiện công tác dân vận, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; lề lối làm việc, tác phong công tác của cán bộ, công chức, viên chức có nhiều tiến bộ. Các chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh được cải thiện rõ rệt, trong đó Chỉ số hiệu quả Quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 đứng thứ 3 cả nước, tăng 21 bậc so với năm 2020; Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 đứng thứ 14 cả nước, tăng 15 bậc so với năm 2020. Toàn tỉnh đã xây dựng thành công 130 mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại các xã, phường, thị trấn. Nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động, trong đó có phong trào thi đua “Dân vận khéo” do Ban Dân vận Trung ương phát động đã được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh hưởng ứng. Đến nay, đã xây dựng được 8.419 mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực, nhiều mô hình được nhân ra diện rộng, là nhân tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thời gian qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy và hệ thống dân vận các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở; chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo để tham mưu cho cấp ủy đảng, kiến nghị với chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp, phát sinh, những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định tình hình ở các địa phương và trên địa bàn toàn tỉnh...

Những kết quả đạt được trong công tác dân vận, đã trực tiếp góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, với những kết quả nổi bật, đó là: Tỉnh đã triển khai thực hiện thành công Chiến lược “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế tăng trưởng khá cao; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) năm 2021 đạt 8,85%, 9 tháng đầu năm 2022 ước tăng 14,24%, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước; các lĩnh vực kinh tế đều có bước khởi sắc; nhiều chỉ tiêu tăng cao, đặc biệt là thu ngân sách nhà nước, giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu... Các hoạt động văn hóa – xã hội chuyển biến tiến bộ, chất lượng, hiệu quả được nâng lên; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân ổn định. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân được củng cố và tăng cường. Nhiều khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết.

           Từ thực tiễn quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác dân vận tại Thanh Hóa, rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận. Trong giai đoạn mới hiện nay, công tác dân vận là yếu tố quan trọng góp phần củng cố và nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền, đoàn thể, tạo sự đoàn kết và đồng thuận cho sự phát triển của địa phương, đơn vị.

Hai là, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng dân chủ theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Đối với các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, triển khai dự án đầu tư liên quan đến quyền lợi của Nhân dân thì công tác dân vận phải phát huy vai trò đi đầu trong việc nắm bắt, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Ba là, phát huy vai trò của Ban Dân vận các cấp trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Muốn vậy, người làm công tác dân vận phải chủ động nắm bắt tình hình Nhân dân, tình hình cơ sở, nội dung tham mưu phải chính xác, kịp thời, sáng tạo, không chung chung dập khuôn, máy móc, khắc phục phương pháp làm việc hành chính hoá, thiếu sâu sát cơ sở và thực tiễn.

Bốn là, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, qua đó kịp thời đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác dân vận tại địa phương, đơn vị.

Thanh Hóa là tỉnh có quy mô diện tích và dân số lớn, nhiều đầu mối đơn vị hành chính, với hơn 1 triệu người sống ở khu vực miền núi, trên 7% số người theo các tôn giáo. Thực tiễn vô cùng phong phú đó đặt ra cho cấp ủy, chính quyền của tỉnh nhiều vấn đề cần phải giải quyết; trong đó, bảo đảm tăng trưởng nhanh, bền vững, gắn với không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Nhiệm vụ này đòi hỏi công tác dân vận phải không ngừng đổi mới, nắm chắc những chuyển biến mới của tình hình, nắm bắt quy luật, tác động của kinh tế thị trường đến sự biến đổi, ảnh hưởng tới đời sống, tư tưởng của các tầng lớp Nhân dân để tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền rà soát, bổ sung, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình mới, nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho mọi người dân cùng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2025, trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, như Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã xác định.

Để thực hiện được mục tiêu lớn lao đó, trong thời gian tới, bám sát quan điểm, chủ trương công tác dân vận của Trung ương và yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo đối với công tác dân vận, trọng tâm là thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ về công tác dân vận, trọng tâm là Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của cơ quan trong hệ thống chính trị; đưa công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và của cán bộ, đảng viên. 

Thứ hai, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận của cả hệ thống chính trị; tiếp tục cụ thể hoá, thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo; thường xuyên thăm hỏi, động viên các chức sắc, chức việc, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc, cốt cán vùng có đạo.

Thứ ba, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân trong quản lý điều hành của chính quyền. Đẩy mạnh công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư; làm tốt hơn nữa công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, các vấn đề vướng mắc, phát sinh ở cơ sở; nâng cao đạo đức công vụ, phát huy vai trò gương mẫu, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho Nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” trên địa bàn toàn tỉnh, phấn đấu đến năm 2025 có trên 50% số xã, phường, thị trấn thực hiện thành công mô hình.

Thứ tư, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt mục tiêu công tác dân vận, tích cực tham gia thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát động, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.

Thứ năm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận vững về chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu thực tiễn, gần dân, sâu sát cơ sở, thực sự là những cán bộ “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác vận động quần chúng trong giai đoạn hiện nay./.

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2011, t.6. tr.234