Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.900
Online: 61

(Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp, đạt kết quả quan trọng.

Công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân trước âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác được quan tâm. Cấp uỷ, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn đã chỉ đạo tổ chức trên 2.000 hội nghị tuyên truyền; 120.000 buổi tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh; 22.322 buổi tuyên truyền lưu động; tiến hành kẻ vẽ, in ấn 61.856 băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích ở nơi công cộng, trong các cơ quan, doanh nghiệp và khu dân cư; phát 46.991 tờ rơi, 100.747 cuốn tài liệu tuyên truyền về phòng chống tội phạm. Từ hiệu quả công tác tuyên truyền, người dân đã trực tiếp báo cáo và cung cấp cho cơ quan chức năng trên 39.500 nguồn tin, trong đó gần 18.170 tin có giá trị về an ninh trật tự; bắt, vận động, thanh loại 723 đối tượng truy nã, trốn thi hành án; vận động, tiếp nhận, thu hồi 6.237 súng các loại; 3.913 vũ khí thô sơ; 258 quả bom, mìn, lựu đạn; 25.991 viên đạn các loại; 667 kg vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ; 919 kíp nổ; 858 công cụ hỗ trợ; 1.848 đồ chơi nguy hiểm các loại; thu hồi 1.048kg pháo các loại…, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình, điển hình tiên tiến trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt kết quả tích cực; trong toàn tỉnh có 42 loại mô hình toàn dân tham gia Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự với 499 mô hình phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị; trong đó tại các xã, phường, thị trấn xây dựng được 16 loại mô hình với 298 mô hình; tại các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục xây dựng được 26 loại mô hình với 201 mô hình. Trong 42 loại mô hình trên địa bàn toàn tỉnh có 10 loại mô hình hoạt động trong địa bàn vùng giáo, 06 loại mô hình hoạt động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thu hút hàng vạn người tham gia.

Công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, chuẩn hóa trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ công an viên bán chuyên trách và lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở được quan tâm. Từ năm 2019 đến nay, đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 1.677 đồng chí trong Ban Chỉ đạo an ninh trật tự xã, phường, thị trấn; 3.132 lượt công an viên bán chuyên trách và 119 đồng chí là lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn toàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm, sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự; vai trò tham mưu của Công an ở một số huyện còn hạn chế; đội ngũ làm công tác xây dựng phong trào ở cơ sở còn yếu và thiếu về số lượng, đa số là cán bộ trẻ, chưa có kinh nghiệm, chưa được đào tạo có hệ thống nên công tác tham mưu, hướng dẫn có lúc, có nơi, có việc còn thiếu chủ động; vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, quần chúng nhân dân nhận thức chưa đầy đủ trách nhiệm công dân tham gia Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình hiện nay….

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)