Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.519
Online: 0

(Thanhhoa.dcs.vn): Trong năm 2022, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); tiếp tục triển khai thực hiện "Đề án sắp xếp, tổ chức lại tổ chức bên trong của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và sắp xếp, tổ chức lại tổ chức và số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh". Kết quả, đã giảm được 10 phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở, giảm 10 phòng trực thuộc chi cục thuộc sở, giảm 27 phòng thuộc UBND cấp huyện.

UBND tỉnh đã quyết định giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của các sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; giao bổ sung 1.681 biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh năm 2022; tiếp nhận vào làm công chức tại các sở, ngành, UBND cấp huyện đối với 96 trường hợp; thống nhất kết quả tuyển dụng viên chức đối với 1.815 người tại các đơn vị sự nghiệp công lập (ngành y tế 360 người, ngành giáo dục 928 người và các đơn vị sự nghiệp khác 527 người); quyết định tinh giản biên chế 486 trường hợp (401 người nghỉ hưu trước tuổi và 85 người thôi việc).

Chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 và Kết luận số 27-KL/TW của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ. Đến nay, có 04 trường hợp phải thu hồi quyết định tuyển dụng, tiếp nhận; xử lý, khắc phục không thu hồi quyết định tuyển dụng, tiếp nhận đối với 14.696 trường hợp.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)