Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.869
Online: 36

(Thanhhoa.dcs.vn): Đến hết tháng 10 năm 2022, tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh (không bao gồm Ngân hàng Phát triển) đạt 132.881 tỷ đồng, tăng 5,26% so với đầu năm 2022. Dự ước đến hết năm 2022, tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng đạt 133.600 tỷ đồng, tăng 5,8% so với đầu năm.

Tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh (không bao gồm Ngân hàng Phát triển) đến hết tháng 10 đạt 171.656 tỷ đồng, tăng 13,06% so với đầu năm 2022, trong đó: dư nợ của khối ngân hàng thương mại nhà nước chiếm 61,7%, khối ngân hàng thương mại cổ phần chiếm 25,4%, Ngân hàng Chính sách xã hội chiếm 7%, Ngân hàng Hợp tác xã và hệ thống quỹ tín dụng nhân dân chiếm 5,5%, các tổ chức tài chính vi mô chiếm 0,4%. Dự ước đến hết năm 2022, tổng dư nợ tín dụng đạt 173.100 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm.

Tổng nợ quá hạn của các ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh là 1.553 tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng dư nợ.

Từ đầu năm 2022 đến nay, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ “Về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh”, với số tiền lãi hỗ trợ là 1,6 tỷ đồng.

Tổng dư nợ của các chương trình tín dụng chính sách xã hội đến hết tháng 10/2022 đạt 11.996 tỷ đồng, tăng 1.206 tỷ đồng so với đầu năm; đối tượng vay chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên,…

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)