Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.723
Online: 58

(Thanhhoa.dcs.vn): Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2022 ước đạt 138.919 tỷ đồng, bằng 95,8% kế hoạch, tăng 0,9% so với cùng kỳ. Trong năm, thu hút được 59 dự án đầu tư trực tiếp (có 6 dự án FDI), với tổng số vốn đầu tư đăng ký 4.833 tỷ đồng và 50,2 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 07 dự án, với số vốn tăng thêm 32,7 triệu USD. Đến ngày 21/11/2022, giá trị giải ngân các dự án đầu tư công của tỉnh năm 2022 đạt 7.547 tỷ đồng, bằng 64,9% kế hoạch.

Công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các dự án tôn tạo, bảo tồn di sản văn hóa được thực hiện khẩn trương; đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho 07 dự án với tổng số vốn Ngân sách trung ương bổ sung là 1.247 tỷ đồng. Đã hoàn thành việc phân bổ vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022.

- Đến ngày 15/11/2022, toàn tỉnh thành lập mới 3.157 doanh nghiệp, vượt 5,2% kế hoạch cả năm, tăng 13% so với cùng kỳ, đứng thứ 6 cả nước; có 12/17 lĩnh vực ngành, nghề có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ, gồm: lĩnh vực thông tin và truyền thông tăng 300%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 104,4%; nghệ thuật, vui chơi, giải trí tăng 128,6%... Ước năm 2022 có 3.500 doanh nghiệp thành lập mới, vượt 16,7% kế hoạch.

Trong năm 2022, có 1.120 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 20% so với cùng kỳ; có 300 doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động, giảm 10%. Công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã được quan tâm; đã có 68 hợp tác xã, 02 liên hiệp hợp tác xã được thành lập, tăng 46 hợp tác xã và tăng 01 liên hiệp hợp tác xã so với kế hoạch.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)