Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.412
Online: 50

(Thanhhoa.dcs.vn): Năm 2022, tổng biên chế giao cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh là 61.429 biên chế. Kết quả thực hiện đến ngày 01/10/2022 là 58.146 biên chế, thấp hơn 3.283 biên chế được giao. Biên chế thực hiện thấp hơn số giao do số lượng cán bộ, viên chức nghỉ hưu, chuyển công tác, thực hiện tinh giản biên chế trong năm 2022 và 1.681 biên chế sự nghiệp giáo dục mới được UBND tỉnh giao bổ sung ngày 08/9/2022, hiện đang triển khai công tác tuyển dụng. Trong đó:

Biên chế sự nghiệp giáo dục đào tạo thực hiện 50.872 biên chế (thấp hơn số giao 2.865 biên chế), gồm: Mầm non 15.430 biên chế (thấp hơn số giao 1.334 biên chế); Tiểu học 15.838 biên chế (thấp hơn số giao 1.613 biên chế); THCS 12.821 biên chế (cao hơn số giao 351 biên chế); THPT 5.349 biên chế (thấp hơn số giao 243); Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên 550 biên chế (thấp hơn số giao 26); Đại học, cao đẳng, trung cấp 884 (bằng số giao).

Biên chế sự nghiệp y tế thực hiện 4.962 biên chế (thấp hơn số giao 287 biên chế). Biên chế sự nghiệp văn hóa thông tin, thể thao 823 biên chế (thấp hơn số giao 58). Biên chế sự nghiệp khác 1.489 biên chế (thấp hơn số giao 73 biên chế).

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)