Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.503
Online: 89

(Thanhhoa.dcs.vn): Về khiếu nại: Đã giải quyết 893/990 vụ, đạt 90,2%, trong đó: ban hành quyết định giải quyết khiếu nại 674 vụ, ban hành quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại 219 vụ (thông qua đối thoại, giải đáp chính sách pháp luật, công dân rút đơn khiếu nại); còn 97/990 vụ đang trong thời hạn các cơ quan chuyên môn xác minh, giải quyết theo quy định. Trong 674 vụ việc khiếu nại đã ban hành quyết định giải quyết có 72 vụ khiếu nại đúng (chiếm 10,68%), 65 vụ khiếu nại có đúng có sai (chiếm 9,64%), 537 vụ khiếu nại sai (chiếm 79,68%).

  Qua giải quyết khiếu nại đã thu hồi cho Nhà nước 38,3 triệu đồng; trả lại cho tập thể, cá nhân, công dân 5,452 tỷ đồng và 7.923m2 đất; bảo vệ quyền lợi cho 137 cá nhân; xử lý kỷ luật 05 cán bộ, công chức, viên chức.

Nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án; việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tranh chấp đất đai; chính sách quản lý nhà đất; chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; chính sách người có công, bình xét hộ nghèo.

- Về tố cáo: Đã giải quyết 101/111 vụ, đạt 91%, trong đó: 11 vụ tố cáo đúng (chiếm 10,9%); 10 vụ tố cáo đúng một phần (chiếm 9,9%); 80 vụ tố cáo sai (chiếm 79,2%). Qua giải quyết tố cáo đã thu hồi cho Nhà nước 364 triệu đồng; trả lại cho cá nhân 23,8 triệu đồng; 02 tổ chức và 14 cá nhân (trong đó có 11 cán bộ, công chức, viên chức) bị xử lý.

Nội dung tố cáo chủ yếu liên quan đến công tác quản lý đất đai, giao đất trái thẩm quyền, cấp sai diện tích đất, sai hiện trạng đất, chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định; vi phạm nguyên tắc quản lý kinh tế, tài chính, đầu tư xây dựng; tố cáo cán bộ, công chức có hành vi sai phạm, lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ; tố cáo hành vi vi phạm quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới; không thực hiện nghiêm túc các quyết định xử lý, giải quyết của cấp có thẩm quyền.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)