Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.697.356
Online: 0

(Thanhhoa.dcs.vn): Năm 2022, UBND thành phố Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đạt kết quả tích cực, cụ thể như sau:

Về phòng, chống tham nhũng: 100% các đơn vị trực thuộc UBND thành phố đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ nhằm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn, tài sản nhà nước, phòng ngừa tham nhũng. Trong năm, UBND thành phố đã thực hiện 17 cuộc thanh tra, 02 cuộc kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; qua thanh tra, kiểm tra đã yêu cầu 04 đơn vị kiểm điểm rút kinh nghiệm, thu hồi 404,1 triệu đồng, giảm trừ giá trị quyết toán 400 triệu đồng.

Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: UBND thành phố Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, tài sản; thẩm định 105 dự án đầu tư xây dựng cơ bản do Thành phố làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 1.526,4 tỷ đồng, qua thẩm định đã cắt giảm 28,9 tỷ đồng; thẩm định 86 dự án quyết toán với tổng mức trình phê duyệt 759,3 tỷ đồng, qua thẩm định đã cắt giảm 6,7 tỷ đồng. Tổng kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách Thành phố năm 2022 là 10,1 tỷ đồng.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)