Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.242
Online: 0

(Thanhhoa.dcs.vn): Năm 2022, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp của huyện Thiệu Hóa đã xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện đã kiểm tra 78 lượt tổ chức đảng cấp dưới và 870 lượt đảng viên (trong đó có 343 cấp ủy viên); giám sát 75 lượt tổ chức đảng cấp dưới và 818 lượt đảng viên (trong đó có 224 cấp ủy viên).

Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 01 tổ chức đảng và 104 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (trong đó có 33 cấp ủy viên); kết luận 01 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật; 99 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, trong đó có 96 đảng viên phải thi hành kỷ luật (đã thi hành kỷ luật 96 đảng viên). Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với 39 tổ chức đảng cấp dưới; kiểm tra 73 tổ chức đảng về việc thu, chi ngân sách, thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Giám sát 109 tổ chức đảng và 528 lượt đảng viên (trong đó có 167 cấp ủy viên); qua giám sát chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 09 đảng viên. Tiếp nhận 16 lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo

Cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp của huyện đã thi hành kỷ luật 113 đảng viên (trong đó có 29 cấp ủy viên), hình thức kỷ luật: khiển trách 65, cảnh cáo 35, cách chức 03, khai trừ 10 đảng viên. Số đảng viên, cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt trong năm là 05 trường hợp. Số đảng viên bị xử lý pháp luật là 07 trường hợp (án treo 05 trường hợp, tù giam 02 trường hợp).

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)