Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.745.740
Online: 13

(Thanhhoa.dcs.vn): Năm 2022, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Quảng Xương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 16,8%. Cơ cấu kinh tế: ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 20,8%, giảm 0,5% so với cùng kỳ; công nghiệp - xây dựng chiếm 40,2%, giảm 0,5%; dịch vụ thương mại chiếm 39%, tăng 1%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 64 triệu đồng.

Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 3.775 tỷ đồng, bằng 100,7% KH. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 81.381 tấn, bằng 108,5% KH. Tích tụ, tập trung đất đai 296 ha, bằng 128,7% KH. Tổng đàn gia súc, gia cầm ước đạt 2.082.000 con, gấp 1,54 lần so với cùng kỳ. Giá trị khai thác, chế biến thủy sản ước đạt 2.466 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 8.469 tỷ đồng, bằng 100,4% KH. Huyện đã xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án duy trì, phát triển nghề, làng nghề trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2025, tạo việc làm, thu nhập cho người dân khu vực nông thôn; triển khai thực hiện Kế hoạch cải tạo, nâng cấp chỉnh trang hạ tầng giao thông và hạ tầng khu dân cư năm 2022.

Ngành dịch vụ tiếp tục phát triển; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 5.426 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 62 triệu USD, bằng 206,7% KH.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.733 tỷ đồng, gấp 3,04 lần so với dự toán tỉnh giao. Thành lập mới 120 doanh nghiệp, bằng 120% KH.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ