Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.549
Online: 90

(Thanhhoa.dcs.vn): Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị tỉnh Thanh Hóa.

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch nhằm đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị (gọi chung là cơ quan, đoàn thể); tăng cường sử dụng văn bản điện tử, hạn chế sử dụng văn bản giấy; đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu cho ứng dụng thư điện tử, các phần mềm ứng dụng khi cập nhật, trao đổi dữ liệu trên mạng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin trên môi trường mạng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng Hệ thống Thông tin điều hành tác nghiệp và các phần mềm chuyên ngành trên các lĩnh vực; đảm bảo an toàn, an ninh và bảo mật thông tin cho các giao dịch điện tử trên môi trường mạng; tiết kiệm kinh phí, nâng cao hiệu quả xử lý công việc của các cơ quan đảng, đoàn the trên địa bàn tỉnh.

Trong quý I năm 2022, sẽ thực hiện tiếp nhận, chuyển giao Chứng thư số; tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ cơ yếu, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin hoặc phụ trách công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị; tập huấn sử dụng cho cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị; cài đặt, triển khai ứng dụng chữ ký số cho tổ chức, cá nhân.

Đến hết quý II năm 2022, 100% lãnh đạo các cơ quan Đảng, đoàn thế chính trị cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện ký số văn bản điện tử trên Hệ thống Thông tin điều hành tác nghiệp các Cơ quan Đảng tỉnh Thanh Hóa.

Trong quý III năm 2022, 100% lãnh đạo các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện ký số trên các thiết bị điện tử di động; 100% các đồng chí bí thư, phó bí thư đảng ủy các xã, phường, thị trấn ký số trên máy tính và các thiết bị điện tử di động; xây dựng và triển khai tích hợp chữ ký số trên các phần mềm dùng chung trong các cơ quan đảng; xây dựng các quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thế chính trị trên địa bàn tỉnh.

(Lê Nguyễn Trọng Xuân - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)