Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.475.670
Online: 24

(Thanhhoa.dcs.vn): Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh vừa ban hành Hướng dẫn số 42/HD-LĐLĐ hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Theo đó, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp nhìn chung thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó: Độ tuổi lần đầu tham gia Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra ít nhất trọn một nhiệm kỳ (60 tháng); độ tuổi tái cử ít nhất phải từ 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tại thời điểm tổ chức Đại hội Công đoàn. Đối với một số trường hợp đặc thù thì độ tuổi Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn các cấp đối với nhân sự cơ cấu tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (nếu có) do cấp ủy và Công đoàn cấp trên trực tiếp quyết định nhưng đảm bảo tại thời điểm giới thiệu ứng cử lần đầu tối đa không quá 70 tuổi đối với nam và 65 tuổi đối với nữ. Phấn đấu Ban Chấp hành Công đoàn các cấp có đủ 3 độ tuổi, trong đó đối với Công đoàn cấp tỉnh: Dưới 40 tuổi phấn đấu đạt 10% trở lên, từ 40 đến 50 tuổi đạt 40%-50%, để bảo đảm tính kế thừa, phát triển; phấn đấu tỉ lệ nữ tham gia ban chấp hành đạt khoảng 30%.

Các cấp Công đoàn khi xây dựng đề án nhân sự cần xem xét kỹ đặc điểm, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ hoạt động Công đoàn trong thời gian tới để nâng cao chất lượng chuẩn bị nhân sự; đồng thời tích cực xem xét giảm số lượng ủy viên Ban Chấp hành so với nhiệm kỳ hiện tại. Cụ thể: Đối với Liên đoàn Lao động tỉnh có không quá 03 Phó chủ tịch. Đối với Liên đoàn Lao động cấp huyện, Công đoàn ngành và tương đương, mỗi đơn vị không quá 01 cấp phó, riêng Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp không quá 02 Phó Chủ tịch. Đối với công đoàn cơ sở, căn cứ tình hình thực tế của từng loại hình Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên quyết định sau khi trao đổi thống nhất với cấp ủy của từng cơ quan, đơn vị (nơi có cấp ủy) đảm bảo theo nguyên tắc sau: Công đoàn cơ sở có từ 10 đến dưới 1.000 đoàn viên có thể cơ cấu để bầu 01 phó chủ tịch; Công đoàn cơ sở có từ 1.000 đến dưới 3.000 đoàn viên: 01 phó chủ tịch; Công đoàn cơ sở có từ 3.000 đoàn viên trở lên cơ cấu từ 01 đến 02 phó chủ tịch.

Về số lượng Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp: Đối với Liên đoàn Lao động tỉnh 01 người. Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Đơn vị có 5 ủy viên ủy ban kiểm tra và dưới 10.000 đoàn viên có thể bầu 01 phó chủ nhiệm; đơn vị có từ 5 ủy viên ủy ban kiểm tra và 10.000 đoàn viên trở lên bầu 01 phó chủ nhiệm. Đối với công đoàn cơ sở: Đơn vị có 5 ủy viên ủy ban kiểm tra và có từ 3.000 đến dưới 15.000 đoàn viên có thể bầu 01 phó chủ nhiệm; đơn vị có 5 ủy viên ủy ban kiểm tra và 15.000 đoàn viên trở lên bầu 01 phó chủ nhiệm.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh cũng hướng dẫn rõ trình tự thực hiện quy trình nhân sự và số dư; quy trình thực hiện bầu cử trong đại hội; cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên; công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự và hồ sơ nhân sự.

(Lê Nguyễn Trọng Xuân - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)