Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.745.449
Online: 64

(Thanhhoa.dcs.vn): Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2561/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022; nhằm đánh giá tính chính xác, trung thực, rõ ràng nội dung kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; thông qua công tác xác minh tài sản, thu nhập nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức trong việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng (nếu có) đối với người có nghĩa vụ kê khai; thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

Nội dung xác minh, gồm: Xác minh về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng nội dung bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; xác minh thực tế tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm (nếu có).

Cơ quan, đơn vị được xác minh, gồm các sở: Sở Nông nghiệp và PTNT, Giao thông - Vận tải, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp. Số lượng người được lựa chọn để xác minh ngẫu nhiên phải bảo đảm tối thiểu 5% số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm tại mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương được xác minh thuộc thẩm quyền xác minh của Thanh tra tỉnh. Người có nghĩa vụ kê khai được xác minh là đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm; trừ các trường hợp sau: Người đang bị điều tra, truy tố, xét xử, đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận, đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên.

(Lê Nguyễn Trọng Xuân - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)