Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.745.685
Online: 70

(Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư Trung ương về lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Thông tri số 03-TT/TU ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong tỉnh tập trung thực hiện các nội dung để tổ chức đại hội; thành lập các Tiểu ban giúp việc tổ chức Đại hội cấp tỉnh; đến nay, cơ bản các đơn vị đều thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ. Tính đến hết ngày 29/7/2022, 100% đoàn cấp cơ sở (gồm 1.350 đoàn cơ sở), 32/35 đơn vị đoàn cấp huyện và tương đương (đạt 92,4%) đã tổ chức thành công Đại hội.

Công tác xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội, đề án, kế hoạch tổ chức Đại hội được thực hiện theo đúng quy định. Báo cáo chính trị tại Đại hội cơ bản ngắn gọn, xúc tích, phản ánh đúng tình hình thực tế công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở địa phương; việc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ tới đã bám vào định hướng của Đoàn cấp trên và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương; 100% các đơn vị đã xây dựng đề án, kế hoạch tổ chức Đại hội chi tiết, cụ thể và đảm bảo theo hướng dẫn của Đoàn cấp trên. Chương trình Đại hội của đa số các đơn vị được xây dựng khoa học, phù hợp, đúng nguyên tắc, quy định, đảm bảo tính trang trọng. Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư đảm bảo theo đúng quy định; công tác bầu cử được diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, trình tự; các chức danh chủ chốt được giới thiệu đều trúng cử theo Đề án nhân sự đã được phê duyệt. Đối với Đại hội Đoàn cơ sở, có 8.573 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành; 3.120 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ; 1.350 đồng chí được bầu giữ chức vụ bí thư (trong đó có 930 đồng chí tái cử, 128 đồng chí là người dân tộc thiểu số, 538 đồng chí là nữ, có 834 đồng chí được bầu trực tiếp tại Đại hội, chiếm 61,78%). Công tác giới thiệu nhân sự và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên thực hiện tốt, đúng quy định, đảm bảo công khai, dân chủ; tất cả các đơn vị đều bầu đại biểu dự khuyết theo đúng quy định không quá 25% tổng số đại biểu chính thức.

Việc góp ý văn kiện Đại hội đoàn cấp trên được tổ chức theo đúng hướng dẫn, quy định, đa số cán bộ, đoàn viên đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội; nhiều ý kiến góp ý thẳng thắn, tập trung chỉ ra những mặt được và điểm còn hạn chế của nhiệm kỳ; đề xuất phương hướng cho nhiệm kỳ tiếp theo, góp phần nâng cao chất lượng văn kiện, chất lượng nhân sự tham gia Ban Chấp hành khóa mới. Các cấp bộ Đoàn đã phát động nhiều phong trào thi đua, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027, với 13.286 công trình, phần việc thanh niên được đăng ký triển khai thực hiện, thu hút trên 692.000 lượt cán bộ đoàn viên thanh niên tham gia, tổng trị giá thực hiện ước tính trên 06 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Một số đơn vị xây dựng Báo cáo chính trị tại Đại hội còn hình thức, dàn trải, chưa sát hợp với tình hình thực tế; mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới còn chung chung, chưa có trọng tâm, trọng điểm. Việc điều hành của đoàn chủ tịch Đại hội có nơi còn thiếu tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt; không khí Đại hội ở một số đơn vị chưa sôi nổi. Công tác tham mưu, đề xuất cho cấp uỷ ở một số đơn vị chưa mạnh dạn, chủ động, vì vậy chưa nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện về chủ trương, cơ chế cho đoàn cơ sở tổ chức đại hội...

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)