Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.706.732
Online: 52

(Thanhhoa.dcs.vn): Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc (Văn phòng cấp ủy) đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa của ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham mưu hoàn thành quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu xây dựng và ban hành các chương trình hành động, chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện các nghị quyết đại hội. Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế làm việc mẫu của ban chấp hành đảng bộ huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 (Quyết định số 981-QĐ/TU ngày 14/3/2022), đã có 20 Văn phòng cấp ủy huyện tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, bảo đảm phù hợp với yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương; đặc biệt có 07 Văn phòng cấp ủy huyện đã tham mưu cho cấp ủy ban hành quy chế làm việc mẫu của ban chấp hành đảng bộ cấp xã để triển khai thực hiện.

Công tác tham mưu tổ chức sự làm việc của cấp ủy có chuyển biến tích cực. Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp tham mưu, đề xuất nội dung, chuẩn bị tài liệu, xây dựng chương trình phục vụ 14 kỳ họp Ban Chấp hành để thảo luận, quyết định 54 nội dung; 38 hội nghị Ban Thường vụ để thảo luận, quyết định 247 nội dung; các hội nghị giao ban Thường trực Tỉnh ủy hằng tuần để thảo luận, quyết định 574 nội dung; phối hợp tổ chức 17 hội nghị triển khai, quán triệt nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy, các hội nghị giao ban định kỳ với các ban của Tỉnh ủy, MTTQ, các đoàn thể, các cơ quan nội chính... Các văn phòng cấp ủy đã chủ động tham mưu xây dựng đầy đủ và triển khai thực hiện nền nếp, hiệu quả chương trình công tác hằng năm, hằng tháng của cấp ủy; có 24 văn phòng cấp ủy đã tham mưu xây dựng lịch làm việc hằng tuần của thường trực cấp ủy, bảo đảm sát với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

Công tác tham mưu chuyên sâu có nhiều tiến bộ; kịp thời tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản cụ thể hóa, triển khai sâu rộng các chủ trương, chính sách mới của Trung ương, của Tỉnh và địa phương, đơn vị. Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện tốt vai trò thành viên của Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập tham mưu, xây dựng 05 đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các văn phòng cấp ủy có nhiều tiến bộ trong việc tham mưu, phối hợp tham mưu xây dựng các đề án trình ban chấp hành, ban thường vụ thảo luận, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng; các Văn phòng: Thành ủy thành phố Thanh Hóa, Thành ủy Sầm Sơn và Huyện ủy Thọ Xuân đã có nhiều nỗ lực trong việc tham mưu cho ban thường vụ xây dựng đề án xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, huyện Thọ Xuân.

Công tác thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy được thực hiện thường xuyên, hiệu quả; chất lượng các sản phẩm thông tin được nâng lên. Văn phòng Tỉnh ủy đã biên tập và phát hành 398 bản tin ngày, 80 thông tin phục vụ lãnh đạo hằng tuần, phát hành 06 số Thông tin Văn phòng cấp ủy, trên 250 bản tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, biên tập và sưu tầm, cập nhật 3.838 tin, bài và 3.971 ảnh đăng trên Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh. Có 23 văn phòng cấp ủy huyện đã xây dựng được báo cáo hằng tuần phát hành trên mạng thông tin diện rộng và phối hợp tham gia biên tập cuốn "Bản tin địa phương" hằng tháng, quý cung cấp thông tin đến các cấp ủy đảng.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả khai thác, trao đổi thông tin, dữ liệu của Tỉnh ủy và các cấp ủy, giữa các cơ quan Đảng với các cơ quan Nhà nước, MTTQ, các đoàn thể các cấp; hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trong các cơ quan đảng tỉnh Thanh Hóa hoạt động hiệu quả; nhiều văn phòng cấp ủy đã tham mưu cho thường trực cấp ủy chỉ đạo xử lý 100% văn bản (trừ văn bản mật) trên môi trường mạng; một số văn phòng đã tham mưu cho cấp ủy tổ chức một số cuộc họp không giấy. Hệ thống phòng họp trực tuyến phát huy hiệu quả, gồm 880 điểm cầu trong toàn tỉnh, được kết nói đến cấp xã. Các mặt hoạt động tài chính đảng, hành chính, văn thư, lưu trữ... có nhiều đổi mới. Công tác phục vụ hậu cần, đón tiếp khách ngày càng chu đáo, chuyên nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của văn phòng cấp ủy trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, như: Việc tham mưu, tổ chức sự làm việc của cấp ủy ở một số văn phòng còn hạn chế; còn 07 văn phòng chưa hoàn thành tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy cho phù hợp với quy chế mẫu của Tỉnh ủy; 03 văn phòng chưa phát hành đều đặn lịch làm việc hằng tuần của thường trực cấp ủy. Việc chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất lãnh đạo, chỉ đạo triển khai một số chủ trương, chính sách và giải quyết một số vụ việc phức tạp còn chậm. Công tác thẩm định, thẩm tra các chương trình, đề án trình hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy vẫn là khâu yếu, một số nơi còn để xảy sai về thể thức, thẩm quyền ban hành văn bản. Công tác thông tin tổng hợp có lúc, có việc chưa thật sự nhanh nhạy, chưa nắm bắt kịp thời các vụ việc phức tạp, phát sinh trên địa bàn để tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của văn phòng chưa đồng bộ. Công tác văn thư, lưu trữ còn hạn chế, nhất là việc lập hồ sơ hội nghị, hồ sơ công việc, văn bản hoá biên bản và kết luận các hội nghị cấp uỷ. Công tác quản trị, phục vụ, đón tiếp khách có lúc, có việc còn bị động, lúng túng...

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)