Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.431
Online: 0

(Thanhhoa.dcs.vn): Đến nay, toàn tỉnh có 718/718 Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở và tương đương; 28/28 Hội Cựu chiến binh các huyện, thị xã, thành phố và hội trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại các đại hội, kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra đều đúng với đề án nhân sự do Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh cùng cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022 chuẩn bị; trong đó, có 05 đơn vị bầu thiếu Ủy viên Ban Chấp hành (gồm: Vĩnh Lộc, Như Thanh, Quan Hóa, Nga Sơn, Thọ Xuân), 02 đơn vị bầu thiếu Ủy viên Ban Thường vụ (huyện Nga Sơn và Như Thanh), 02 đơn vị bầu thiếu chức danh Chủ tịch (huyện Nga Sơn và thành phố Thanh Hóa), 01 đơn vị bầu thiếu chức danh Phó Chủ tịch (huyện Quảng Xương).

Về công tác chuẩn bị Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027: Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 đã tiến hành các bước quy trình xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027, dự kiến số lượng các cơ quan lãnh đạo của Hội cụ thể: 36 Ủy viên Ban Chấp hành, 09 Ủy viên Ban Thường vụ và 03 đồng chí Thường trực Tỉnh Hội (01 Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch); tiến hành phân bổ đại biểu dự Đại hội cho các hội trực thuộc với tổng số đại biểu chính thức là 262 đại biểu, gồm: 39 đại biểu đương nhiên (Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Hội nhiệm kỳ 2017-2022), 220 đại biểu bầu từ đại hội cấp huyện, hội cơ sở trực thuộc và 03 đại biểu chỉ định. Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các dự thảo văn kiện đại hội và tích cực triển khai công tác chuẩn bị phục vụ tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022- 2027 theo kế hoạch.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)