Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.983.644
Online: 47

(Thanhhoa.dcs.vn): Từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng, các địa phương đã tích cực thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định, công nhận các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) theo kế hoạch.

 Đối với cấp xã: Đoàn thẩm định tỉnh đã tổ chức thẩm định 23 xã (09 xã NTM, 08 NTM nâng cao và 06 xã NTM kiểu mẫu); trình Hội đồng thẩm định tỉnh xem xét, thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận cho 17 xã đạt chuẩn. Đối với cấp huyện: Văn phòng Điều phối NTM tỉnh và các sở, ngành đã phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng NTM, báo cáo UBND tỉnh trình Trung ương thẩm định và Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Sầm Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Tổ giúp việc đánh giá, xếp hạng sản phẩm Ocop đã tổ chức đánh giá, chấm điểm cho 91 sản phẩm và 03 sản phẩm nâng hạng sao của 75 chủ thể. Văn phòng Điều phối NTM tỉnh hoàn thiện, báo cáo Hội đồng tỉnh xem xét, xếp hạng, thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận đợt 1 năm 2022 cho 38 sản phẩm Ocop. Hiện nay, đã hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng tỉnh xem xét, thẩm định đợt 2 năm 2022 cho 42 sản phẩm.           

Thành phố Sầm Sơn đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (đạt 50% kế hoạch), 05 xã công nhận đạt chuẩn NTM (đạt 27% kế hoạch); 08 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (đạt 36% kế hoạch); 04 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (đạt 57% kế hoạch); có 65 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 38 sản phẩm được công nhận là sản phẩm Ocop cấp tỉnh gồm: 34 sản phẩm 3 sao, 04 sản phẩm 4 sao (đạt 32% kế hoạch). Đến nay, toàn tỉnh có 12 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 346 xã, 902 thôn, bản (trong đó có 690 thôn bản miền núi) đạt chuẩn NTM; 56 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 09 xã và 234 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Bình quân toàn tỉnh đạt 17,7 tiêu chí/xã. Có 196 sản phẩm Ocop cấp tỉnh được xếp hạng, trong đó 01 sản phẩm xếp hạng 5 sao.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)