Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.984.107
Online: 83

(Thanhhoa.dcs.vn): UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2659/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 để thực hiện công tác GPMB, tái định cư và thực hiện di dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh (đợt 1). Tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách tỉnh) bố trí thực hiện công tác GPMB, tái định cư và thực hiện di dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ ống, lũ quét là 800 tỷ đồng; trong đó: Thực hiện công tác GPMB, tái định cư 300 tỷ đồng và di dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ ống, lũ quét 500 tỷ đồng.

Số vốn giao kế hoạch chi tiết đợt này là 282,55 tỷ đồng; cụ thể: Thực hiện công tác GPMB, tái định cư 163,8 tỷ đồng, để thực hiện Dự án di dân, sắp xếp dân cư, tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn; thực hiện di dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ ống, lũ quét 118,75 tỷ đồng để thực hiện 15 dự án khởi công mới (trong đó có 04 dự án thực hiện theo hình thức khẩn cấp, gồm: (i) Khu tái định cư tập trung, phục vụ di dời khẩn cấp các hộ dân ở khu vực có nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất tại Bản Ón, xã Tam Chung, huyện Mường Lát; (ii) Sắp xếp, ổn định dân cư tại Khu Co Hương, Bản Ngàm, xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn; (iii) Hạ tầng Khu tái định cư tập trung phục vụ di dời khẩn cấp các hộ dân Bản Lở, xã Nam Động, huyện Quan Hóa; (iv) Khu tái định cư Bản Tang, xã Trung Thành, huyện Quan Hóa). Số vốn chưa giao kế hoạch chi tiết là 517,45 tỷ đồng, trong đó: Thực hiện công tác GPMB, tái định cư 136,2 tỷ đồng; thực hiện di dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ ống, lũ quét 381,25 tỷ đồng.

Sở Nông nghiệp và PTNT khẩn trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thuộc Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021- 2025, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư, làm cơ sở để phân bổ chi tiết số vốn còn lại chưa phân bổ của các dự án này.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)