Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.984.018
Online: 147

(Thanhhoa.dcs.vn): Từ đầu năm 2022 đến nay, Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh (KCN) đã tích cực, chủ động, tăng cường hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn đạt kết quả quan trọng.

 Đã đón tiếp, làm việc và trao đổi thông tin, cung cấp tài liệu cho các đoàn nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đến làm việc và nghiên cứu đầu tư; chủ động đấu mối và liên tục hỗ trợ các nhà đầu tư qua công văn, email, điện thoại để cung cấp thông tin về quy hoạch, địa điểm đầu tư, cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư tại KKT Nghi Sơn và các KCN; hỗ trợ, đôn đốc, nắm bắt và báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án, trao quyết định chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư 2020.

Từ đầu năm 2022 đến nay, tại KKT Nghi Sơn và các KCN đã cấp mới 14 dự án (bao gồm 11 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư 3.080 tỷ đồng và 03 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư 21 triệu USD); 26 lượt dự án đăng ký điều chỉnh với số vốn điều chỉnh tăng 994 tỷ đồng và 21 triệu USD, số dự án thu hồi/hết hiệu lực 06 dự án với tổng vốn đăng ký thu hồi là 464 tỷ đồng và 3,75 triệu USD. Lũy kế đến nay, KKT Nghi Sơn và các KCN đã thu hút được 671 dự án; trong đó có 605 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư 169.248 tỷ đồng, lũy kế giá trị thực hiện 77.208 tỷ đồng và 66 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư 13.593 triệu USD, lũy kế giá trị thực hiện là 12.511 triệu USD. Trong đó, KKT Nghi Sơn có 264 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư 148.942 tỷ đồng và 23 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư là 12.809 triệu USD; tại các KCN có 341 dự án đầu tư trong nước tổng vốn đăng ký đầu tư 20.305 tỷ đồng và 43 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư 784 triệu USD.

Tuy nhiên, kết quả thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp vẫn còn hạn chế, chưa thu hút được nhiều dự án quy mô lớn, số lượng dự án đầu tư nước ngoài còn ít; KKT Nghi Sơn chưa có nhiều quỹ đất sạch để thu hút đầu tư; vẫn còn một số dự án chậm tiến độ, chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định…

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)