Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.745.753
Online: 26

(Thanhhoa.dcs.vn): Chủ tịch UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 2806/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng số dân công hỏa tuyến đã từ trần là 591 người; tổng số tiền trợ cấp mai táng phí là 8.789.600.000 đồng. Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn chi đảm bảo xã hội được phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố tại Quyết định số 5255/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra giám sát Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện việc chi trả chế độ trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân dân công hỏa tuyến kịp thời, đúng định mức theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của Nhà nước. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý và chi trả chế độ trợ cấp mai táng phí cho thân nhân dân công hỏa tuyến, thực hiện thanh quyết toán theo quy định. 

(Lê Nguyễn Trọng Xuân - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)