Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.373.762
Online: 73

(Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện Kết luận số 610-KL/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khóa XVIII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hoá; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo MTTQ các cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận; tỷ lệ cán bộ MTTQ các cấp tham gia học tập Kết luận đạt 100%, tỷ lệ đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia đạt trên 85%.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024. Thành lập 03 đoàn kiểm tra việc chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Kết luận đối với 06 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện và 06 đơn vị cơ sở; MTTQ cấp huyện tổ chức 34 cuộc kiểm tra; cấp xã tổ chức 564 cuộc kiểm tra.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã biên tập, phát hành 10.600 cuốn Thông tin công tác Mặt trận, 252.000 tờ rơi tuyên truyền; cấp phát trên 100.300 tờ Báo Đại đoàn kết cho các địa bàn khó khăn trong tỉnh; đăng tải trên 600 tin, bài, 16 phóng sự về hoạt động của MTTQ các cấp. Tổ chức hội nghị giao ban tư tưởng hàng tháng, quý để nắm bắt tình hình Nhân dân và dư luận xã hội, thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh; kịp thời định hướng thông tin dư luận xã hội, góp phần tạo sự thống nhất và đồng thuận trong xã hội. Thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tiếp xúc với người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2021 và hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022. Quan tâm thăm hỏi, động viên với các chức sắc, chức việc tôn giáo theo định kỳ và nhân các dịp lễ trọng của tôn giáo; phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai hỗ trợ xây dựng 324 Nhà Đại đoàn kết; vận động các doanh nghiệp hỗ trợ 18 tỷ đồng để xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông.

Đã tổ chức 18 cuộc phản biện xã hội; tham gia phản biện bằng văn bản đối với 17 dự thảo nghị quyết, tờ trình của HĐND và UBND tỉnh; góp ý 31 dự thảo văn bản luật, đề án, kế hoạch, chương trình của các ngành và UBND tỉnh.... Công tác tập hợp, nắm bắt ý kiến, kiến nghị của cử tri được quan tâm; đã tổng hợp 286 lượt ý kiến, kiến nghị thuộc 70 nhóm vấn đề của cử tri và Nhân dân tại các cuộc tiếp xúc cử tri và theo dõi quá trình giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền. Tiếp tục thực hiện tốt 19 chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành; tổ chức ký kết Quy chế phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giai đoạn 2021 - 2026. Tổ chức 945 lớp tập huấn cho gần 120.000 lượt cán bộ, góp phần nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động.

Tiếp tục phát huy vai trò tự quản của Nhân dân tham gia cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; đã xây dựng 200 mô hình "Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm"; 238 mô hình khu dân cư "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn"; 03 mô hình "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường"; tổ chức 03 Hội nghị ứng xử văn minh du lịch cho gần 500 đại biểu. Tổ chức tập huấn về kỹ năng giám sát, xây dựng mô hình, kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho trên 22.000 người. Phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" tiếp tục được quan tâm triển khai; công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách được phối hợp thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Trong năm 2022, đã trao tặng 447.534 suất quà, trị giá 269,7 tỷ đồng và trên 1.000 căn nhà Đại đoàn kết cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác tuyên truyền, quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Kết luận ở một số nơi chưa kịp thời, chưa thực sự phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. MTTQ một số nơi chưa nắm chắc tình hình Nhân dân, chưa tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc trong Nhân dân; việc tổ chức triển khai một số phong trào thi đua, cuộc vận động, nhất là ở cơ sở chưa rõ nét, còn lúng túng; số lượng các cuộc giám sát và phản biện ở cơ sở chưa nhiều, chất lượng và hiệu quả chưa cao; việc theo dõi, giám sát thực hiện kiến nghị sau giám sát chưa thường xuyên; việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp còn hạn chế...

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)