Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.706.635
Online: 192

(Thanhhoa.dcs.vn): Từ 2002 đến nay, sau 20 năm tổ chức triển khai tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/NĐ-CP ngày ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, trên địa bàn huyện Nga Sơn đã đạt được nhiều kết quả tích cực, huy động được các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn, tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách.

 Triển khai thực hiện nhiều chương trình tín dụng chính sách, đáp ứng nhu cầu vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Nguồn vốn vay tín dụng chính sách xã hội đã giúp hàng ngàn hộ dân trên địa bàn huyện Nga Sơn vượt qua khó khăn, mở rộng quy mô sản xuất, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, ổn định đời sống, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Công tác quản lý vốn vay, nhận ủy thác cho vay được chỉ đạo và kiểm tra thường xuyên. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cho vay và cấp ủy Đảng, chính quyền các xã đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH huyện trong việc tháo gỡ những khó khăn, giải quyết tốt vấn đề nợ quá hạn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nguồn vốn vay và sử dụng vốn vay đúng mục đích. Sau 20 năm triển khai thực hiện, đến nay Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã có dư nợ 469.655 triệu đồng với 10.626 hộ đang dư nợ. Chất lượng tín dụng ngày một nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn giảm. Vốn vay của NHCSXH được hỗ trợ để phát triển sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, từng bước cải thiện cuộc sống, đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo qua các năm. Đã có 10.250 lượt hộ nghèo, thoát ngưỡng nghèo, góp phần tích cực thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo của địa phương. Hoạt động tín dụng chính sách đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện từng giai đoạn như: giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2001-2005 từ 39% xuống còn 33%; giai đoạn 2006-2010 giảm từ 33% xuống còn 15,06%; giai đoạn 2011-2015, giảm từ 24,23% xuống còn 10,84%; giai đoạn 2016-2020, giảm từ 9,36% xuống còn 0,55% năm 2020; theo số liệu điều tra cuối năm 2021, hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn huyện còn 1.213 hộ, chiếm tỷ lệ 3,02%.

Trong thời gian tới Ngân hàng CSXH và cấp ủy, chính quyền huyện Nga Sơn tiếp tục quán triệt các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và địa phương về quản lý vốn vay ưu đãi, đặc biệt là Chỉ thị số 40/CT-TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tập trung làm tốt công tác phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn, cho vay đúng đối tượng, kiểm tra sử dụng vốn vay đúng mục đích qua đó góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hooijm góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện xây dựng thanh công Nông thôn mới trên địa bàn huyện.

(Phạm Minh Đức - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)