Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.526
Online: 0

Sáng 15-9, Đoàn công tác của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ trì buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Đoàn công tác của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trình bày báo cáo về kết quả thực hiện Kết luận số 93-KL/TW, ngày 20-11-2020 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16-4-2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo, trong những năm qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” theo tinh thần Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), qua đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các ngành, các cấp, khẳng định những chủ trương, giải pháp đúng đắn, phù hợp của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ trí thức nói chung, trong đó có đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày báo cáo tại buổi làm việc.

Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh, động viên, khen thưởng trí thức, góp phần phát huy tinh thần khởi nghiệp và sáng tạo của trí thức trong phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường sự gắn bó vững chắc giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với trí thức, tạo nên khối đại đoàn kết thống nhất.

Công tác tập hợp, đoàn kết và vận động đội ngũ trí thức được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm, thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong đó, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với đội ngũ trí thức, tập hợp được cán bộ, hội viên từ tỉnh đến cơ sở.

Đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Trong 10 năm qua, các hội thành viên và cơ quan Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã thực hiện trên 400 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trong đó có 18 dự án của các tổ chức quốc tế, một số đề tài cấp bộ và cấp tỉnh, còn lại đa số là đề tài cấp ngành và cấp cơ sở. Hoạt động thông tin, tuyên truyền và phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động sáng tạo kỹ thuật, tôn vinh trí thức được quan tâm với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả…

Tại buổi làm việc, các đại biểu trong Đoàn công tác của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và lãnh đạo tỉnh đã phát biểu, trao đổi, thảo luận và làm rõ các vấn đề xung quanh các nội dung về kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh đối với đội ngũ trí thức; việc xây dựng các văn bản chỉ đạo, thực hiện quy chế phối hợp nhằm tập hợp tốt nhất đội ngũ trí thức; việc cần thiết huy động nguồn nhân lực trong tỉnh, trong nước và đặc biệt là con em quê hương ở nước ngoài, sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác huy động nguồn đầu tư cho các chương trình, dự án khoa học - kỹ thuật trên địa bàn...

Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng với đó, nhiều ý kiến tập trung vào vấn đề quan tâm ban hành cơ chế, chính sách thu hút đội ngũ trí thức trên địa bàn; thu hút, tập hợp, đãi ngộ, tôn vinh những trí thức giỏi, tài năng cũng như công tác quản lý, bố trí, sử dụng đội ngũ trí thức, nhằm gắn kết các cán bộ, nhà khoa học, trí thức trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa trân trọng cảm ơn Đoàn công tác của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Kết luận số 93 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 42 của Bộ Chính trị “về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Đây là dịp để Đảng đoàn và lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam hiểu hơn về hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa, đóng góp của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển của tỉnh; đồng thời hiểu hơn về những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tại địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thấm nhuần tư tưởng “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển của địa phương Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa luôn coi giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ là quyết sách hàng đầu, nhân tố quyết định để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Trong nhiều năm qua, cùng với quán triệt, triển khai có hiệu quả các văn bản của Trung ương về khoa học - công nghệ, về hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản nhằm tạo hành lang pháp lý và thu hút nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức có những đóng góp tích cực cho sự phát triển đi lên của tỉnh.

Hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh ngày càng có hiệu quả, trên cơ sở củng cố, bố trí các đồng chí lãnh đạo Liên hiệp Hội là người có năng lực, uy tín, tâm huyết; tập hợp đội ngũ trí thức cùng đóng góp vào sự phát triển của tỉnh trên tất cả các ngành, lĩnh vực.

Để tranh thủ được trí tuệ của đội ngũ trí thức, tỉnh Thanh Hóa không chỉ ban hành các cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho các nhà khoa học nghiên cứu, đóng góp cho sự nghiệp chung, tỉnh còn định hướng để đội ngũ trí thức tham gia phản biện các cơ chế, chính sách của tỉnh, để các chính sách đi vào cuộc sống có hiệu quả.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thức XIX phấn đấu đến 2025 trở thành cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong mục tiêu đó, đội ngũ trí thức tỉnh nhà, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các hội thành viên giữ vai trò nòng cốt.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh cần củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động để làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết rộng rãi đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh, ở mọi thành phần kinh tế… nhằm đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp khoa học công nghệ, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh và đội ngũ trí thức tỉnh nhà phải hết sức coi trọng triển khai việc ứng dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới để giải quyết những vấn để đặt ra trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và đời sống của người dân. Trong đó, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh và đội ngũ trí thức tỉnh cần tham gia vào chuyển giao khoa học - kỹ thuật và sản xuất gắn với chế biến trong sản xuất nông nghiệp; tham gia xây dựng cơ cấu cây trồng hợp lý ở các huyện miền núi; tham gia tổng kết để kiến nghị các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; đề xuất các giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở khu vực nông thôn, sản xuất nông nghiệp; tham gia vào tổng kết thực tiễn công tác xây dựng Đảng, luân chuyển cán bộ…

Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh và đội ngũ trí thức tỉnh nhà cần đóng góp trí tuệ trong phản biện quy hoạch chung của tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch khu, cụm công nghiệp; phản biện các cơ chế, chính sách, đề xuất các cơ chế, chính sách.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và đội ngũ trí thức trên địa bàn đem hết trí tuệ, tài năng, nhiệt huyết cống hiến trên các ngành, lĩnh vực, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về hoạt động khoa học - kỹ thuật cũng như sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chúc mừng những kết quả tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trên các lĩnh vực về phát triển kinh tế - xã hội và nỗ lực cố gắng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, tổ chức các phong trào thi đua lao động sáng tạo, tôn vinh trí thức...

Đồng chí tin rằng, thời gian tới tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện và hoàn thiện cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, tôn vinh đội ngũ trí thức; tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các tổ chức thành viên. Từ đó có những đóng góp thiết thực, hiệu quả hơn cho sự phát triển của tỉnh, đưa Thanh Hóa trở thành điểm sáng trong hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam...

(Nguồn:baothanhhoa.vn)