Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.627
Online: 97

Thực hiện Công văn số 5314/BTNMT-TCQLĐĐ, ngày 09-9-2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giá đất, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi có ý kiến chỉ đạo như sau:

(Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành, đơn vị có liên quan, khẩn trương thực hiện đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại mục 1 công văn nêu trên; báo cáo Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh trước ngày 30-10-2022.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và các ngành, đơn vị có liên quan, khẩn trương thực hiện đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại mục 2 công văn nêu trên; báo cáo Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh trước ngày 15-10-2022.

Trước đó, ngày 30-3-2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1454/BTNMT-TCQLĐĐ gửi UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về giá đất. Nhiều địa phương đã tích cực có các giải pháp triển khai đồng bộ, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giá đất, quản lý hoat động của thị trường bất động sản… Hiện nay, tình hình thị trường quyền sử dụng đất đã ổn định và phát triển tốt. Để đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về giá đất, hạn chế tình trạng sốt đất ở các địa phương, ảnh hưởng đến điều hành phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương theo dõi chặt chẽ biến động giá đất tại địa phương, thực hiện tốt các nội dung theo Văn bản số 1454/BTNMT-TCQLĐĐ; thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về giá đất và hoạt động của các tổ chức tư vấn xác định giá đất tại địa phương (quy định tại điểm c khoản 3 Điều 21 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP, ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định về giá đất) và gửi kết quả về Tổng cục Quản lý đất đai trước ngày 30-10-2022 để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo về giá đất thị trường, kết quả xác định giá đất cụ thể tại các Dự án tại các Khu đô thị, Khu công nghiệp từ năm 2017 đến năm 2022 trên địa bàn tỉnh (có phụ biểu kèm theo); tổng hợp, báo cáo về tình hình biến động giá đất thị trường 8 tháng đầu năm 2022 so với năm 2021; nguyên nhân biến động giá đất thị trường; dự báo xu hướng và mức độ biến động của giá đất thị trường từ nay đến cuối năm 2022 và gửi kết quả (file ký bằng pdf và file tổng hợp bằng Excel) về Tổng cục Quản lý đất đai trước ngày 15-10-2022 để tổng hợp báo cáo Chính phủ

(Nguồn:baothanhhoa.vn)