Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.926
Online: 67

(Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về rà soát, kiểm tra, tham mưu giải quyết dứt điểm những vướng mắc về thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (GCNQSDĐ) đối với các hộ gia đình, cá nhân do UBND cấp xã giao đất trái thẩm quyền trên địa bàn tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố rà soát các trường hợp giao đất ở trái thẩm quyền từ ngày 15/10/1993 đến ngày 01/7/2004, để nghiên cứu, tham mưu biện pháp giải quyết.

Đến ngày 14/9/2022, đã có 23 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành công tác rà soát (còn lại 04 địa phương chưa thực hiện xong gồm các huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Như Thanh và thị xã Nghi Sơn). Theo đó, tổng số trường hợp giao đất ở trái thẩm quyền (từ ngày 15/10/1993 đến ngày 01/7/2004) tại 23 địa phương là 16.763 trường hợp, trong đó: có 7.666 trường hợp có phiếu thu theo quy định tại Thông tư 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính; 5.562 trường hợp có phiếu thu loại khác và 3.535 trường hợp không có phiếu thu. Có 9.467 trường hợp đã được cấp GCNQSDĐ đất ở, còn lại 7.296 trường hợp chưa được cấp GCNQSDĐ.

Theo báo cáo của UBND cấp huyện, đối với các trường hợp giao đất trái thẩm quyền sử dụng ổn định vào mục đích đất ở, có phiếu thu tiền chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thì cơ bản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Những trường hợp còn lại chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do còn những tồn tại, vướng mắc cơ bản sau:

Trường hợp giao đất trái thẩm quyền, hóa đơn nộp tiền vào ngân sách đã bị mất hoặc hóa đơn không có dấu; nội dung ghi trong hóa đơn không phải tiền mua đất ở, mà ghi nội dung khác nên không có các cơ sở chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trường hợp có phiếu thu nhưng chưa cấp GCNQSDĐ do trước đây chính quyền không đo đạc mốc giới và giao đất ngoài thực địa, các hộ tự sử dụng làm nhà để ở, tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất của các hộ vượt diện tích nhiều so với hạn mức được giao đất ở theo quy định; các hộ không có khả năng để thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc không thống nhất thực hiện nghĩa vụ tài chính…

Các hộ đã có nhà ở sử dụng ổn định trước khi có quy hoạch, nhưng đến thời điểm đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch được phê duyệt.

(Phòng Tổng hợp -Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)