Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.373.952
Online: 77

(Thanhhoa.dcs.vn): Từ đầu năm đến nay, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cơ bản phát triển ổn định; công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được thực hiện tốt, không để xảy ra các đợt dịch bệnh lớn ảnh hưởng đến hoạt động chăn nuôi, cụ thể như sau:

Đối với đàn trâu, bò: Tổng đàn trâu ước đạt 180 nghìn con, bằng 94,7% KH và bằng 94,7% so với cùng kỳ; đàn bò ước đạt 270 nghìn con, bằng 94,7% KH và bằng103,8% so với cùng kỳ, trong đó đàn bò thịt chất lượng cao 70.200 con, đàn bò sữa 12.500 con. Toàn tỉnh có 83 trang trại chăn nuôi (chiếm 5% tổng đàn, trong đó có 03 trang trại bò sữa) và 96.060 hộ chăn nuôi trâu, bò.

Đàn lợn: Đạt khoảng 1,21 triệu con, bằng 96,8% KH, bằng 102,1% so với cùng kỳ; trong đó: lợn hướng nạc đạt 680 nghìn con, đàn lợn nái ngoại 57 nghìn con. Có 582 trang trại chăn nuôi lợn (chiếm 45% tổng đàn) và 88.070 hộ chăn nuôi (chiếm 55% tổng đàn).

Đàn gia cầm: Đạt khoảng 24,15 triệu con, bằng 100,4% KH, bằng 107,6% so với cùng kỳ; trong đó đàn gà ước đạt 17,5 triệu con (gà lông màu 8 triệu con, chiếm 45,7% so với tổng đàn gà); đàn thủy cầm 6,65 triệu con. Có 415 trang trại chăn nuôi gia cầm (chiếm 30% tổng đàn) và 481.024 hộ chăn nuôi.

Kết quả sản xuất 9 tháng năm 2022: Sản lượng sản phẩm thịt hơi các loại ước đạt 211.170 tấn; trong đó: thịt trâu, bò 25.900 tấn; thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 121.500 tấn; thịt gia cầm 55.480 tấn; thịt hơi khác 8.290 tấn. Sản lượng sữa tươi đạt 41,5 nghìn tấn và sản lượng trứng đạt 232 triệu quả. Sản phẩm chăn nuôi của tỉnh đảm bảo cung cấp cho nhu cầu tiêu thụ của người dân trong tỉnh và xuất bán ra tỉnh ngoài.         

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)